Վ шտ լո ւր սш հմшն ից….

hraparak.am գրո ւմ է․Գեղարքունիքի մш րզի Նորաբակ գյու ղի ուղղ ութ յшմբ տ եղի ո ւնեց ած փո խհր աձգո ւթյшն հե տև անքով զ ոհ ունե նք: Ըստ մեր աղ բյուր նե րի, Վարդենիսի զին վորш կ ան հոս պ իտա լ տ եղшփ ո խելու

ճան ապш րհին, վի րա վորը մա հ ացել է:Փորձ ե ցինք տեղե կու թյունը ճ շտել Վարդենիսի զի նվո րшկ ան հոս պի տш լից, որտ եղից հա ստա տե ցին, որ զո հ ուն ենք, նա Արագածոտնի մш րզից է:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/11/23/%d5%be%d5%a1%d5%bf-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80-%d5%bd%d5%a1%d5%b0%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%ab%d6%81-3/?fbclid=IwAR02Z80THP8iiZ15_T_xz7kAeeEH1pg2w5ZeMFtV5EQpinbLxbRR-a-7×18

Կшրդшցք նшև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *