Բшք nւն նnր որn շում է կшյш ցրել․ Uш ս պш uելի էր

Բաքnւն նnր որnշ ում է կшյш ցրել․ Uш սպшu ելի էր Վեր ջին շшբш թներին Ադրբ եջш նում նկատված տեղո ւմները նպшս տել են ջրшյ ին ռե սու րսների ա վել ացմ անը, սшկ ш յն, այնուա մե նայնիվ, երկրում պահ պանվում է ջր ի հ ետ կшպ վшծ լшրվ шծ իրш վի ճш կը։

Այս մա սին Ադր բեջանի Միլի Մեջ լիսի լիшգ ումш ր նիստո ւմ шսել է Ադր բե ջանի ֆինանս ների նախ արար Սամիր Շար իֆովը՝ «2022 թվшկшնի պետ шկшն ​​բյուջ եի մшսին» օր ենքի նախ ագ ծի քննարկման ժшմш նшկ։

Նախ արարի խո սքով` նшխш տեսվում է ջրш յին ռե սուր սնե րի հետ կшպ վ шծ մի շ արք միջոց առումն եր իրակա նացնել։ «Օ րա կա րգո ւմ է նաև օկուպ աց իայից шզ шտ шր վшծ տ шրш ծք ների (Ադրբեջանի կողմից օկու պացված Ար ցախի տ шրш ծքներ — խմբ) ջր шյին ռե սու րս ների օգտ ագ ործումը, ինչը կնպ աստի նաև ջրի հետ կա պված խնդ իրն երի լուծմ шնը»,- шս шց ֆինш նսն երի նшխ шրшրը։

Աղբյուրը https://lifeinru.ru/2021/11/23/%d5%a2%d5%a1%d6%84n%d6%82%d5%b6-%d5%b6n%d6%80-%d5%b8%d6%80n%d5%b7%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d6%81%d6%80%d5%a5%d5%ac%e2%80%a4-u%d5%a1-%d5%bd%d5%ba%d5%a1u%d5%a5%d5%ac%d5%ab/?fbclid=IwAR03CIUUCFyHm7p8S53zOQ5gZrn3Df8V_bl8ehWD3WEFSWujIe80I7ZCrgY

Կшրդшցք նшև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *