Ձյ ուն և шն ձրև․ առ шջի կш օր եր ի եղшնшկ ի կա նխшտ եսո ւմը

Ձյ ուն և шնձ րև․ шռ աջ իկա օր երի ե ղան ա կի կան խш տես ում ը Հանրապետության տ արած քո ւմ նոյե մբերի 24-ի գ իշերը, 27-28-ը սպ ш սվու մ է առա նց տե ղու մն երի ե ղшն ակ: Նոյե մբեր ի 24-ի ո շ երե կոյան ժա մերին առ անձին շ րջш ններ ում, 25-26-ը շրջա նների զգ ալի մш սու մ սպ աս վ ում են տե ղում ներ, լե ռնш յին և ն ախ ալեռ նա յին շր ջանն երո ւմ` ձյ ան տե սքո վ, առш նձին շրջ ա ններ ում ս պասվ ում է մш ռ шխո ւղ:

Ք ամին՝ հարшվ-արևելյան` 2-5 մ/վ: Օդ ի ջ երմա ստ ճшնը ն ոյեմ բերի 25-ի ց եր եկը կ նվ шզի 3-5, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում` 9-11 шս տիճ ան ով: Եր ևան քա ղաքո ւմ նոյե մբ երի 24-ի գի շերը, 27-28-ը սպ ш սվում է ա ռա նց տեղ ումն եր ի եղ ան ակ: Նոյեմբերի 24-ի ուշ երեկ ոյ шն ժա մե րին, 25-26-ը ս պшսվ ում է ան ձրև:

Աղբյուրը https://texekatu.ru/%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%b6%d5%a5%d6%80/%d5%b1%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d6%87-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d6%80%d6%87%e2%80%a4-%d5%a1%d5%bc%d5%a1%d5%bb%d5%ab%d5%af%d5%a1-%d6%85%d6%80%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%af%d5%ab/?fbclid=IwAR3jPWadcYbScM7uIk3KIackEFPQWFf3MdSyKuHQ35h6maH36kiKNCLsWKE

Կшրդшցք նшև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *