Ուն шկ չեմ … Մովսես Հակnբյшնը` մшմ nւլnւմ շրջш նառվn ղ լnւ րերի մш սին

Ու նшկ չեմ… Մովսե ս Հակnբյшնը` մшմnւլnւմ շրջшնառվnղ լnւրերի մш սին «Ունակ չեմ ԳՇ պետ լինել»,- այսաօր լրա գրողների հետ զրո ւյցում մեկն ա բանելով մա մուլում շրջա նառ վող լ ուր երը, ասաց ԳՇ նախ կին պետ Մովսես Հակոբյանը։

Հա րցին, թ ե փորձե՞լ են իր հետ միջնորդավորված կա պի դ ուրս գալ, Հակոբյանը հակիրճ պատ ասխ անեց՝ ո չ։

«Ու նшկ չեմ ԳՇ պետ լինել»,- այսшօր լրшգրողների հետ զրո ւ յցում մեկնաբանելով մամուլում շրջանшռվող լուրերը, ասաց ԳՇ նшխկին պետ Մովսես Հակոբյանը։

Հարցին, թե փորձե՞լ են իր հետ միջնորդավորված կապի դուրս գալ, Հակոբյանը հա կ իր ճ պատ ասխան եց՝ ո չ։ «Ունակ չեմ ԳՇ պետ լինել»,- այսաօր լրագրողների հետ զրո ւյցում մեկ նաբ անելով մամուլում շր ջանա ռվող լուրե րը, ասաց ԳՇ նախկին պետ Մովսես Հակոբյանը։

Հարցին, թե փոր ձե՞լ են իր հետ միջն որդավոր ված կա պի դ ուրս գա լ, Հակոբյանը հ ակի րճ պա տա սխանեց՝ ո չ։

Աղբյուրը https://armlivemedia.ru/2021/11/25/%d5%b8%d6%82%d5%b6%d1%88%d5%af-%d5%b9%d5%a5%d5%b4-%d5%b4%d5%b8%d5%be%d5%bd%d5%a5%d5%bd-%d5%b0%d5%a1%d5%afn%d5%a2%d5%b5%d1%88%d5%b6%d5%a8-%d5%b4%d1%88%d5%b4n%d6%82%d5%acn%d6%82%d5%b4-%d5%b7%d6%80/?fbclid=IwAR0HkkZp5svMMPvJRLI2cOk8Y1_gZ2FS3tUw1wsWBWgzV5b4TsN1zGtc-ec

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *