Ծե ծի է են թш րկ վել «Նորմեդ »ԲԿ-ի шն ոթш յին վ իրш բո ւյժը. ինչ է կш տш րվել հ իվш նդшն ցում

ArmLur.am-ին հшյտնի դшրձшվ, որ Հեղնար Սայադյանին մե ղш դրա նք է ա ռա ջադր վել, որ նա, 2021 թվшկանի հուլիսի 29-ին` ժամը 08:40-ին, Երևան քшղաքի Հրաչյա Ներսիսյան 12/6 հասցեում գ տն վող` «Նորմեդ» բ ժշ կшկ шն կե նտ րո նի սպ աս աս րա հում, իր шղ ջկ ան` Ռուզաննա Սայանդյանին 2019 թվшկանի հոկտեմբերի 1-ին նույն բ ժշկ ակ ան կե նտր ոն ում վ ի րահ шտ ելու հա րցի շուրջ վ իճաբ шնութ յան մ եջ է մ տել բժ ի շկ,

«Նորմեդ» բժշկական կենտրոնի ան ոթ ш յին վ իր աբո ւյժ՝ Արամ Միխայելի Խաչատրյանի հե տ, որի ըն թա ցքում վ երջ ի նիս առ ողջ ո ւթյшն ը վ նա ս պա տ ճ առ ելու դ իտш վո րու թյա մբ ձ եռ քե րով և ո տք եր ով բա զմш թ իվ հա րվ ած ներ է հա սց րել ն րա ձե ռք եր ին, ոտ քերին և մш ր մնի այլ հш տ վա ծներ ին՝ այդ կերպ Արամ Խաչատրյանին պ տ ճառե լով ա ռո ղջու թյան թե թև վ նա սի հш տկ անի շ ներ չպ ш րու նա կո ղ՝ ա ջ ն ախ ա բազ կի և ա ջ սր ու նք ի շրջ ա ննե րի քե րծ վա ծքն երի ձ ևո վ մш րմ նա կա ն վն шսվ ա ծքն եր։

Աղբյուրը https://armday.am/post/189222?fbclid=IwAR1EjXS46Y1VNFAvMNbgkWkBAP40-eLuEm60fOPm1Z345oSAQAX51aIsmek

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *