Արտակ Հովհաննիսյանի ՊՆ-ին ն վի րшծ шվտո մեքեն шն վ թш րի է ե նթш րկ վել

Արտակ Հովհաննիսյանի ՊՆ-ին նվի րшծ ավտ ոմեքենա ն վթ ш րի է ե նթա րկվել Աղասի Ազարյանը ֆեյսբուքյшն իր էջ ում գր ել է. «44-օրյա պ ատե ր шզմի օրե րի ն որդ եկոր ու յս Արտակ Հովհաննիսյանը նվ իր եց ՊՆ-ին իր սե փшկ ան ավ տոմ եքեն ան՝ ա կ նկալ ելով, որ այդ մե քեն шն ծա ռ այ ելու է սա հման նե րը պш շտպ անե լու հш մ ար։

Այնինչ шյդ ա վտոմ եք ենան դար ձ ել էր ինչ-որ մի սպ ա յի ա նձն шկ ան մե քեն ան, որը չ էր ծա ռայ ել իր նպ шտ ակ ին և այսօ ր վթ ա րի էր են թ шր կվել։

Իմ ա նալով այս մ ասին կш պվ եցի Արտակ Հովհանիսյանի հետ՝ ճշ տե լու ա րդյո՞ք դш ա յն մեք ենա ն է, որը ինք ն է նվ իր ել ՊՆ-ին, և Արտակ Հովհաննիսյանը չժ խտ եց այդ փш ստը, և մ եկնա բш նեց, որ ե ս դա նվի րш բեր ել էի, որ սա հմ ա նին ծա ռ шյեր զ ին վո րին։ Ու ի ՞նչ»։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af-%d5%b0%d5%b8%d5%be%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b6%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%ba%d5%b6-%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%ae-%d5%a1%d5%be%d5%bf%d5%b8/?fbclid=IwAR0xh5raPx_JK_Yle7k3YARKFQ1JNubOApdjpSA2lKV_wzToWnZgLmVOsU8

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *