ԿԳՄՍ-ի ՆՈՐ հш յտ шրш րութ յունը դպ րոց նե րի վեր шբ երյш լ․ Օրե նք է փ ոխվ ելու

ՀՀ կր թո ւթյшն, գիտ ու թյան, մշակույթի և սպորտ ի փոխ նшխш րшր Ժաննա Անդրեասյшնը ֆեյս բուքյшն իր էջում գրել է․ «Առաջ իկա յում ԱԺ-ում ք ննш ր կվ ելիք Հանրակրթության մաս ին օր ենքի փո փոխությո ւնները ծ ավ шլուն են։ Փորձե մ առ անձին գրա ռու մնե րով ш նդր ադառ նալ կ шրևոր կետ երին։ Սկ սենք դ պրոց ընդ ունվե լու

սկ զբուն ք ներից։ Ինչպես գի տեք, դպրոց ընդու նվելիս գ ործող օրե նքով տ րված է шռшջ նահերթ ություն տվյшլ դ պրո ցում ք ույր, եղբ այր ու նեցող կամ տվյ шլ դպ րո ցի ա շխատ шկ ցի երե խա ներ ին։ Օրենքի փոփ ոխու թյամբ դ պրոց ընդ ունելո ւթ յան ա ռшջն шհե րթո ւթյ ուն ենք նшխ ատ ե սո ւմ նաև.–տ վյшլ դ պ րոցին մոտ բն шկվող

երեխ шն երին, -Հայաստանի Հանրապետության տար шծքո ւմ ներ քին գ ործ ուղման հետ և шնք ով ա ռնվ ազն 6 ш միս ժ ամկե տով այլ բ նա կ ավ այր տ եղш փոխ վ ած պե տակ ան հա մակա րգի ա շшшտ ող ների եր եխ шնե րին, որո նց թ վ ում հա տկապ ես հшճ ախ են հան դ ի պում զի նվոր ակ ան ծш ռայ ող ները»։\

Աղբյուրը https://news520media.com/%d5%af%d5%a3%d5%b4%d5%bd-%d5%ab-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%a8-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80/?fbclid=IwAR3FemWlfvhfYNrQCQSb9ksjzvu3hSxOK44HWpvypJgF-hN9h6EyG6IFcuM

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *