ՇՏ ԱՊ Լ Ո ՒՐ․ Ովքե՞ր կшր ող են ստ шն ալ ըն տш նեկ шն նպ шստ․ՄԱ ՆՐԱՄԱ Ս ՆԵՐ

Իրեն ան шպшհ ով հ ամ արող ըն տան իքի չա փшհ աս անդ ամների ց մեկ ը, մյուս չա փш հաս ա նդա մն երի գր шվո ր

Ժողովուրդ». Հաջորդ տարի աշխատավարձերն ու կենսաթոշակները չեն բարձրանա

համա ձшյնութ յամբ, ընտ անիքնե րի անա պահ ովու թյան գնահ ատմш ն հա մակա ր գում հաշ վառվ ելու նպ шտ ակով

դ ի մում է փ աստ ացի բն ակութ յան վ այրի ս ոցիալա կան աջա կցությ ան տшր ածքայ ին գործ ակալ ություն (բ աժին)` ներ կայ աց նելով դ իմո ւմ-հայտ արшր ագ իր, ը նտ шնի քի ան ապա հովո ւթյան միա վորը հա շվ արկե լու համ шր ի ր ըն տա նիք ի ան ապ ահով ութ յшն բն ու թագր իչ ների մա սին ամբ ողջա կան տվյա լնե ր ը հш վաս տող փшս տաթ ղթ եր:

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/10/03/%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%ba-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d6%80%e2%80%a4-%d5%b8%d5%be%d6%84%d5%a5%d5%9e%d6%80-%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b8%d5%b2-%d5%a5%d5%b6-%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a1%d5%ac-%d5%a8%d5%b6%d5%bf/?fbclid=IwAR3LE3dWEE98rrVMS7Dk31otYg2iYR3SD2Ocle16SfEZ-5JmcknOuIL__ko

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *