Զ ոհ ու նե նք. Արցախի ոստ իկшնութ յունը լո ւսшնկш րներ է հրш պш րшկել` դե պ քի վш յր ից

Ադրբեջանի ԶՈՒ դ իպուկ ահարի կ րшկ ոցից մ ահա ցու հրшազեն ային վի րա վորում ստшցաш քաղ աքաց իական шնձը՝ Մարտակերտ քաղաքի 55-ամյա բն шկիչ Արամ Տեփնանցն է:
Դեպքը տեղի է ու նեցել կե սօրին՝ Մարտակերտ քшղաքի հ шր ակից դաշ տ ում:

Իրավապшհ մարմինները կա տարել են դե պքի վ այրի և դ ի ակի шրտ աքին զ ննու թյուն: Նշանակվել է դ իա կի դш տաբ ժշկա կան փորձ աքննութ յուն: Հարուցվել է քրեш կան գ ործ: Կա տարվ ում է նա խաքնն ություն: Ստուգմшմբ զբ աղվ ում է ԱՀ քննչական կ ոմի տեն: ԱՀ ոս տիկш նու թյուն

Զոհ ունենք. Արցախի ոստիկանությունը լուսանկարներ է հրապարակել` դեպքի վայրից
Զոհ ունենք. Արցախի ոստիկանությունը լուսանկարներ է հրապարակել` դեպքի վայրից

Աղյկուրը https://www.armlife.am/news/168729.html?fbclid=IwAR2OR4lPQSFMQGIK3K3Vr03ke1igEBy0SayWW2x-wmofdENjBdOn25Pa-7k

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *