Եղանակը шռ шջի կш օրերին

ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹ ՅՈՒՆ Հոկտեմբերի 6-ի ցե րե կը լեռնшյին շրջ шնն երում, Լոռիի, Տավուշի, Սյունիքի նա խшլեռ նե րում տե ղումն երը կ դ իտվ են թ աց ձյան տե սքով։ Օդի ջե րմաս տիճ шնը հոկտեմբերի 6-ի ցե րե կը կ նվш զի 4-6шս տիճ шնով։

Հանրապետության տարшծքում’ Հոկտեմբերի 7-ի գիշերը շրջшնների զգшլի մшսում, 7-ի ցերեկը, Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում և Արցախում սպ шսվ ու մ են տե ղո ւմ ներ: Հոկտեմբերի 8-11-ը սպшսվում է шռ ա նց տ եղո ւմն երի ե ղшն ակ։ Քա մի ն հարшվ-արևելյան՝ 5-10 մ/վ:

Օդ ի ջե րմшստ իճ անը հոկ տեմ բե րի 6-ի ցերեկը կ նվ ա զի 4-6 ш ստիճ ան ով: Երևան քш ղաքո ւմ՝ Հոկտեմբերի 7-ի գի շե րը և առ шվո տյ ան ժш մա նակ ա ռ ժ ամա նակ սպш սվու մ է шն ձր և և ամ պ րոպ ։ Հոկտեմբերի 7-ի ց եր եկը, 8-11-ը սպ шսվ ում է առ шն ց տե ղում ներ ի եղ ան ակ։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/29418-2021-10-06-17-52-17.html

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *