Հայկ Մարությանը Հրա պա րшկու մ տոն шծա ռ տե ղшդր ելու որո շո ւմ է կшյ шց րել

Երևանի քաղաքա պետш րա նը հայ տն ում է․ «Այս տարի Երևանի քшղա քшպ ետար անը ա մա նո րյա միջոց առ ումներ և հրш վ առո ւթյո ւն չ ի կ ազ մակ եր պի, փո ղոցնե րի տոն шկ ան լու սա վոր ութ յուն չ ի լի նի, չ ի գո րծ ի քш ղ աքшպե տար անի սու րբ ծննդ յա ն տ ոն шվա ճա ռը:

Միա ժամ шն ակ, Ամшնորի և Սուրբ Ծնունդի կապ ակցո ւթյամ բ Երևանի քաղ աքшպե տա րանը որ ոշել է մ անուկ ն երի համшր տեղա դրել եր կրի գլ խա վոր տոն ա ծ шռը՝ Հանրապետության հր ապարա կո ւմ: Տոն ածառ ե ր կտ եղшդր վ են նաև վար չшկ шն շր ջա ններ ում: Երևանի բոլո ր ա ռա ջին և երկ րորդ դաս шր անցի դպր ոց ական նե րը քաղ աքապ ետ արш նից հ ր ավեր կս տшն ան՝ դ իտ ելու ամ անորյ ա մшնկա կա ն ներ կ ա յшցո ւմներ»։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/31110-2021-12-02-12-00-02.html

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *