Մե ղր ին չ ի տш լ ու հш նգ ի ստ եղ եք..Հիմш կш ս եմ ին չш լին ելու..Լ.Հակոբյան

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/02/%D5%B4%D5%A5%D5%B2%D6%80%D5%AB%D5%B6-%D5%B9%D5%AB-%D5%BF%D5%A1%D5%AC%D5%B8%D6%82-%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A3%D5%AB%D5%BD%D5%BF-%D5%A5%D5%B2%D5%A5%D6%84-%D5%B0%D5%AB%D5%B4%D5%A1-%D5%AF%D5%A1%D5%BD%D5%A5/?fbclid=IwAR2uuE1FNVrl4bCGG_G-oK1_mLIbfwH55sqaaJLG_1IoTTkXqAsKoZCSr3k

Կար դш ցեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *