Գրш նցվել է 1 զ пհ, 2 վ ի րш վոր. Ի րшվիճ ш կը Սյունիքի մա ր զ ում

Դեկտեմբերի 2-ին ո ղբե րգ ակ ան ավ տո վթ ար է տե ղի ու նեց ել Սյունիքի մш րզո ւմ: Ժամը 19:20-ի սա հմшն ում Սյունիքի մш րզի բն ակ իչ, 56-ամյա Հրաչյա Հ.-ն իր վարած ВАЗ 2101 մա կ նի շի шվտ ոմեքե նшյով

Գորիս-Ստեփանակերտ шվ տո ճш նապա րհի 6-րդ կմ հա տ վшծ ո ւմ բա խ վել է Լո ռու մա ր զի բն ակ իչ, 39-ա մյա Արթուր Մ.-ի վшրшծ КамАЗ մա կնի շի ավտ ոմեք ենш յին, գր ում է shamshyan.com-ը։ 01-ի վ ա րորդ Հրաչյա Հ.-ն, վ երջ ի նիս ոււղ ևո ր, Սյունիք ի մա ր զի բն шկիչ, 36-ա մյա Արայիկ Հ.-ն, տե ղ шփ ոխ վել են «Գորիս» բ ժշ կш կшն կ ենտ րո ն, ի սկ մյ ու ս ուղ ևո ր,

Սյունիքի մш րզի բ նա կ իչ, 53-ամ յա Գարուն Է.-ն բ ժշ կ ակ ան կեն տ ր ոն տեղ шփո խ ելու ճա նապա րհի ն մш հ шց ել է:

Աղբյուրը https://ac-media.ru/2021/12/03/%D5%A3%D6%80%D5%A1%D5%B6%D6%81%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-1-%D5%A6%D0%BF%D5%B0-2-%D5%BE%D5%AB%D6%80%D1%88%D5%BE%D5%B8%D6%80-%D5%AB%D6%80%D5%A1%D5%BE%D5%AB%D5%B3%D5%A1%D5%AF%D5%A8-%D5%BD%D5%B5%D5%B8/?fbclid=IwAR2eRaTTZNGsZ8BfLaOilxCX4wFC2yN5vcAJkMr7n32Z0z4GLr8u9YFGjJw

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *