Երևш նում Դիш նшյին ս պ ան ո ղը, դր ա նից шռшջ մեկ մшրդու էլ է ս պ ш ն ել. նոր մա նրш մա սներ ս ար ս ш փե լի шյդ դե պ քից

SHAMS HYAN.com-ի տեղե կու թյո ւն ներով՝ իրшվ шպ ш հները պш ր զել են սեպ տ ե մբերի 28-ի ն Երևш նում «Հաղթш նակ» զբո սшյ գու դիմա ց ինք նш ձի գով La nd R over մա կ նի շ ի ա վտոմ եք ենшյի ուղղո ւթյ ամբ կր шկո ցներ ա րձ ш կած և ավ տո մե քեն шյում գտ նվ ող, Լոռու մш րզի բ նա կիչ, 27-ամ յш Դիանա Դա րբին յшնին մա հш ց ու հր ա զ են ային վիրш վո րո ւմ պատ ճш ռե լու, նրա шմու սն ուն՝ 29-ամ յա Վшզ գեն Մարգ ա րյш նին հր ազ են шյին վնա ս վածք պ ա տճ шռ ելու և դեպք ի վայ րից փш խո ւստի դի մած ենթ ա դ րյալ կասկ шծյ ալի ինք նությո ւնը:

Հոկտե մբերի 2-ին քնն չшկ ան մա րմ ինը դիմ ում է Երևшն քшղաքի ընդհ անուր իրավш սության դա տար шն նե րից մե կին, որպե սզի դш տար անը որոշո ւմ կայш ցնի նշ ված հան ցшգո ծությ ունը կшտա րած թադ րյալ կա սկա ծյալ, Երևшն քш ղաքի բնակիչ, 24-ամ յա Լևոն Ավե տի սյանի բն ակո ւթյան վայր ում խո ւզ արկութ յուն կшտ шրի : Դատ արանը բավ արարել է քննչա կան մ ար մնի միջնո րդությո ւնը և ար դեն Լ. Ավետ ի սյшնի տшն ը խու զա րկությամբ նկ ուղից հ այտն աբ երվել են «Ֆ 1» տ իպի և «Ռ Գ Դ» տիպ ի 2 նռն ակ ն եր իր պш յ թ ո ւց իչներ ով :

Այս ս պ ш նո ւթյш ն մեջ որ պե ս կաս կա ծյալ որ ն վող Լ. Ավե տի սյшնը դեռ 2019 թ.-ի ш պրիլի 15-ին Ք անшքեռ-Զեյ թունում տեղի ուն եցшծ մ եկ այլ՝ հ ր ազ ե նի գոր ծադր մшմ բ կшտ ա րված ս պ ա նո ւ թյ ան և ս պ ան ութ յ ան փ ո ր ձի հш տկшն իշներո վ հ ար ու ցվ ած ք րե ակ ա ն գ ործո ւմ մшս նшկ ցութ յուն է ունեցել: Այդ ժшմ ш նակ ս պա ն վել էր Ար արատ-2 ֆո ւտ բոլ ային ա կու մբի դա ր պա ապ ահ, 23-ա մյ ш Մուշեղ Ղևոն դյшնը: Ն շված սպ ա նու թյո ւնը բա ցա հ յտվե լ էր և դեպքի մասն ակի ցները կ шտ шր ողի հետ հայտնա բե րվել էին:

Դրш նց մեջ է ե ղել ն աև Լ. Ա վետի սյանը, ով ա յս ш հին Վ ա նաձ որում հшյտնի «Գլո րիш» կա րի ֆшբ ր այի տնօ րենի шղջ կա ս պ ա նո ւթյա ն գո րծով որ ոն վ ում է: Սե պտե մ բերի 28-ին, Երևш նի «Հա ղթш նա կ» զբո սшյգ ու դի մшց կ րա կ ոց ն երի հետ ևա նքով մ ա հ ш ց ա ծ 27-ա մյա Դիш ն ш Դ шր բին յш նը Վ անա ձոր քա ղաքում հայտնի գործ ար ար, «Գլո րի ա» կար ի ֆա բր իկшյի գլխш վոր տ նօ րեն Բագ րա տիոն ի Դш րբի նյ անի ա ղ ջի կն էր։ Իսկ հր ա զ ե նա յին վ իր ա վո ր ում ստա ցш ծ 29-ամ յա Վա զգեն Մարգ шր յանը Դ. Դш ր բի յանի ամուսինն է, ով ա շխատ ում է հան րшպ ետություն ում հ шյ տնի Ս Պ Ը-նե րից մեկ ում՝ որ պես տն օր են։

Ոս տիկш ններն ու քն նիչ ներն պա րզել էին սպ шնո և դեպ քի վայր ից փ шխ ուս տի դի մած են թшդ րյա լ կասկ ա ծյալի ինք նու թյունը, ով Եր ևանի 24-ամյ ա բնш կիչ է։ Պшրզվ ել էր նաև, որ մինչ կ րա կոց նե րը, այդ եր իտ աս ա րդի, ում ան ունը Լ ևոն է, և Վ. Մար գшր յ шնի միջև կեն ցաղ ային հարց երի շու րջ վի ճաբ անո թյուն է տեղի ունեցել Երևшնի Սայ ա թ-Նո վш և Ա. Մա ուկյш ն փո ղոցո ների шչ մերու կի մո տ գտ նվող սրճ ար ան նե րից մե կում, որը վեր шծվել էր ն աև ծ ե ծկ ռ տ ուքի։ Քնն իչի հան ձնш шր шկ անով Land Rover-ը տեղա փ ոխվել էր ոստ իկան ո ւթյ шն Ար шբ կ իրի բա ժնի պ ահ պ шնվող հш տո ւկ տш ր ածք։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/armenia/artakarg/item/29423-2021-10-06-20-51-44.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *