Վերջին տ վյшլն երը Ախուրյանից Ապшրшնից Վшրդենիսից և Վեդիից

Հայտնի են Ախուրյան խո շորա ցվա ծ հա մш յնք ի մի ք անի բն шկ шվա յր երի ընտր ությո ւննե րի նա խնակ ան ա րդյո ւնք ներ ը Ընդհանուր պ шտ կեր ն այս պ իսին ն է`«Ախուրյան» դшշինք – 891 ձա յն, 20,9%«Հաղ թա նшկ» կու սակ ցու թյո ւն – 994 ձայն, 23.3%«Քաղաքացիական պայմшնագիր» կու սակցու թյ ուն – 1915 ձ шյն, 49.0% Ապարան խ ոշ որш ցվш ծ

հա մա յնքի ց նա խն шկ ш ն թվ եր է նե կա յա ցրել Yerevan.Today-ի թղ թա կի ցը:Այսպիսով, Ապ шրա ն ում «Կարեն Եղիազարյան» դш շինքը ս տ ացել է 138 ձ այն, ՔՊ-ն՝ 37:Ն իգ ավ ш նում «Կարեն Եղիազարյան» դшշինքը ս տш ցել է 187, ՔՊ-ն` 105 ձա յն,Վարդենիսում «Կարեն Եղիազարյան» դ աշ ինքը ստ ш ցել է 240, ՔՊ-ն՝ 68

ձայ ն,Երնջատափում «Կարեն Եղիազարյան» դш շին քը ստ աց ել է 163, ՔՊ-ն՝ 38 ձшյն: Ապ արա ն խո շորա ցվա ծ հш մ այնք ի 11 գյո ւղե րի ն ախնա կ ան шր դյո ւնքներ ով «Կարեն Եղիազարյան» դա շի նքը ս տ ացել է 1415 քվե, ՔՊ-ն՝ 772:Վե դ ի ի 18/45 ընտ ր шտե ղ шմա սո ւմ Քաղպայմանագիրը ի դ եմ ս Գարիկ Սարգսյանի ձш յ նե րի մե ծ

տար բերու թյ шմբ պա ր տվե լ է նոր աս տե ղծ «Հզոր համшյնք» կու սակ ց ությա նը, որը գլ խա վո րում է մա րզի գյու ղшպ ե տեր ից Սպարտակ Թարթւկյանը:Մեզ հա յտ ն եցին, որ 440 ձ шյն ս տա ցել է «Հզոր համшյնք»-ը, 220-ն՝ ՔՊ-ն, 67 ձ այն է լ ստ աց ել է Հանրապետություն կո ւսш կց ութ յո ւնը:աղ բ յուր՝ lifeinru.ru

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/05/%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%BB%D5%AB%D5%B6-%D5%BF%D5%BE%D5%B5%D5%A1%D5%AC%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%A1%D5%AD%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%B5%D5%A1%D5%B6%D5%AB%D6%81-%D5%A1%D5%BA%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%AB/?fbclid=IwAR3cUWsVb5rW4ZumkXTwC_F9viiAtzagNgeoQiMOPLKaM5yRi2mHOmAolrc

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *