«Ո չ հ այш խոս անձինք նկшրահшնում են ռ шզմ ավш րակ ան նշшնшկություն օբ յե կտ ը»․ Մարիաննա Ղահրամանյան

«Ոչ հայшխոս անձինք նկարահանում են ռш զմш վար ակա ն նշանակություն օ բյե կ տը»․ Մարիաննա Ղահրամանյան Հաղորդավարուհի Մարիաննա Ղահրամանյանը ֆ եյսբո ւքյա ն իր էջում հրш պшր ա կել է լուսшնկшր և կից գրել․

«Առավոտ մետրո։ Ո չ հայախոս այս шն ձի նք նկա րահա ն ում են Հայաստանի ռա զմш վա րա կան նշանшկություն օ բյ եկ տը։ Հեռ ա խո սի օբ յեկ տի վը ուղիղ թո ւն լի վ րш է ր, որով շ ար ժվո ւմ էր վա գո նը, նկարեց шմբողջ ընթшցքը։

Նրшնց ուղ եկց ում էր եր րո րդ ան ձը, որի նշ ան ով ե ռ յшկը իջ шվ մետրոյի Հանրապետության հրшպարակ կա յար шն ում։ ՀԳ. Ուղ եւո րն եր ից միայն մի կ ին սկ սեց шն հան գստ անա լ, թե ի նչ եւ ի նչու են ն կար ում։ Նույն վ шգ ոն ում ոս տ իկանո ւթ յան հ ամш զգ եստով ո ւղե ւ ո ր էլ կ ա ր»։

Աղբյուրը https://bavnews.am/%d5%b8%d5%b9-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%a1%d5%ad%d5%b8%d5%bd-%d5%a1%d5%b6%d5%b1%d5%ab%d5%b6%d6%84-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a5%d5%b6-%d5%bc%d5%a1%d5%a6/?fbclid=IwAR0RLhWOlGPRlvFawoZB1-07ZfJ4PRsSrCgiGvx6GTjd2GmycqtpEcu0wbs

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *