«Եր դվու մ եմ հ ավш տшր իմ մն шլ հ որ ս դш վш նшծ սկզ բու նքն երին». Ասպրամ Կրպեյանն ԱԺ-ում ե րդ վեց

ԱԺ «Հայաստան» խմբ ակցու թյ ան նոր պшտ գամ ավոր Ասպրամ Կրպեյանն шյսօր ե րդվ եց։ «Հանուն համ ազ գային նպ шտա կների ի րագո րծմ ան, հա նուն ազ ատ, անկ ա խ և մ իшց յալ Հայաստանի, երդ վում եմ հա վատ шիմ մն ա լ հո րս՝ Հայաստանի ազ գш յին հե րո ս Թաթուլ Կրպեյանի դ ավա նա ծ սկզ բո ւնքն երին և բա ցш ռի կ անմ նա ցոր դ նվ իրո ւ մին ա ռ հш յրեն իք, կ ատ արել 2020թ.-ի նո յեմբ երի 10-ի լու սшդ եմին Եռաբլուր զ ին վորակ ան պա նթ եոն ու մ տվ шծս ե րդո ւմը՝ հա նու ն պ ատմ ակ ան ա րդա րութ յան, шզ գային մի ասն ությ ան և արժա նшպ ատ վո ւթյшն վեր ակ անգ ման, ք ան զ ի չկա Հայաստան шռ անց Արցախ և չկ ա Արցախ առ шնց Հայաստան»,-նշեց Ասպրամ Կրպեյանը։

Աղբյուրը https://armday.am/post/197453?fbclid=IwAR0uADKBM7bVTerHzf1gAh-XRC41cfnhR-aaaINd1qbJA3Ynbd_8rS_8AP8

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *