ՈՒՂԻՂ․ «Մի шրեք, մшր դը վ ш տ ш». ոս տիկ ա նն երը ու ժո վ փորձո ւմ են բ եր մш ն են թшր կել шնհ ետ կ որա ծի հարազ ա տին

Ան հ ետ կո ր ած զ ի նծա ռա յողի հшր шզшտ Արսեն Ղուկ ա սյանին, որը մի շարք այլ հա րա զատների հետ Հան րապ ետության հրш պ шրш կին հար ակից փողո ցներ ն է փա կ ել եւ բո ղոքի ակ ց իա է իրական ացնում, ոստի կա նները ք աշ քշ ե լով փոր ում էին բեր մա ն են թա րկել:Հա վա ք ված այլ հարազատներ ոս տ իկա ններին կոչ էին ա նում բեր ման չեն թա ր կել, քանի որ նա վատ առ ողջ է, եւ որ բողո քի ա կցիա են իրակ անա ցն ում նա եւ հավ աք ված մյո ւս հա րազ ատ ները:Հան րապե տության հրա պարակ մտն ող փ ող ո ցները դեռ եւս փ ա կ են:

Կառա վար ության առջ եւ բող ոքի ակ ցիա իրա կա նա ց նող հար ազա տն երը պա հա ն ջել էին, որ Ա Ժ նախ ագահ Ալեն Ս մոնյա նը գա եւ պա տաս ան տա գե ր ի ներ ին դա սա լիք անվ անե լու հա մար, ապա, իրե նց խոս քով՝ պահ ա նջի իրակա նա ցումն ա ր ագ աց նելու հա մար, փակ եցին Տիգ րան Մ եծի պողո տան: Ոստիկա նները հոր դոր եցին նր անց դուրս գալ երթ եւեկե լի հա տվ ածից՝ նշե լով, որ փողոց փակելու իրավո ւնք չունեն, հար ազատն երն էլ, ի պատ ասխան, բերե լով 2018թ. ապ րիլ-մայիս ամիս ների ժողո վրդա կան շ արժմ ան ժա մ անակ փողոց ներ փա կելը, պն դեց ին, որ իր ենք էլ, հատ կապես՝ իրենց երեխ աների ճա կա տա գիրը պա րզելու հա րցով, նույ նպես կա րող ե ն փ ողոց փակել:Ոս տիկանները այդ հատվ ածից դու րս բ երեցին բ ողոքի ակ ցիա իրա կան ացնո ղներին, որ ոնք հետո փակեց ին Տիգ րան Մեծի պողոտա -Ամիրյ ան փողոց եւ Աբովյան փողոցի՝ Հանրապետության հրապարակ մտնող հատվածը:

Ժամեր առաջ «Դեժավյու» տելեգր ամյան ալիքը տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ԱԺ նախագահ Ալեն Սիմոնյանը միջոցառումներից մեկի ժամանակ քաղաքացու հետ զրույցում ասում, թե գերիներն իր համար «արդեն չկան»: Լրագրողների հետ զրույցում, անդրադառնալով ձայնագրությանն ու իր խոսքերին, Ալեն Սիմոնյանն ասել էր, թե կան զինվորներ և սպաներ, որոնք իրենց պարտականությունը չեն կատարել ու հայտնվել են գերության մեջ՝ ՀՀ սահմանը պաշտպանելու փոխարեն նախընտրել են հանձնվել։Ավելի ուշ ԱԺ նախագահի խոսնակը հրապարակել է զրույցի ամբողջական սղագրությունը, ըստ որի եւ շրջանառվող ավելի ընդարձակ տեսանյութի՝ Ալեն Սիմոնյանը, անդրադառնալով գերիների հարցին, ասել է.

«Եթե ես հիմա պետք է էդ գերիների պատճառով պիտի Սյունիք կորցնեմ, եթե ես պիտի Սիսիան կորցնեմ, կներես, մի քիչ կարող է սխալ բան եմ ասում, բայց ես էդ գերիներին համարում եմ, որ արդեն իրենք չկան, իմ համար չկան: Իսրայելը, երբ որ տեռորիստը վերցնում է ինքնաթիռ, ինքը տեռորիստի հետ չի բանակցում, ինքը խփումա էդ ինքնաթիռը: Մենք պետք է հասկանանք՝ մի նժարի վրա ինչա դրած, իսկ մյուսի վրա ինչա դրած: Այո, բնականաբար, մենք այդ տղերքին հետ ենք բերելու, դա չի քննարկվում: Բայց մենք չենք կարա ամբողջ Հայաստանը, Արցախը, ամբողջ հայությունը պատանդ դնենք: Իսկ գիտե՞ս, թե ովքեր են էդ գերիները: Էդ էն մարդիկ են, որոնք զենքը դրել եւ փախել են, մոլորվել են: Ես սա բարձր չեմ կարող ասել: Իրենք զենքը դրել եւ փախել են: Հայտնվել են գերության մեջ: Բնականաբար, մենք էդ տղերքին հետ ենք բերելու, դա չի քննարկվում: Էս մեր մեջա մնում, սա չբարձրաձայնեք խնդրում եմ ձեզ: Ես սա բարձրաձայն չեմ ասի, որովհետեւ նախ ծնողներին կվիրավորեմ եւ այլն, եւ այլն… Բայց մենք պետքա հասկանանք…»:

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/177372.html?fbclid=IwAR0-AHWC2UQVaC4SoZx4pRcFHN9Dou0rE39FUWXUd02tuVNylE6sfM0Ucgk

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *