Հու նվա րի 10-ից ս կս ած ..Ն ա խարա րը նոր հայտ արար ությա մբ է հան դ ես եկ ել

Կրթության, գի տության, մ շակ ույթի և սպո րտի ն ախա րար ի տեղ ակա լ Ժանան Անդրեասյանը ֆեյսբուքյան իր էջ ու մ գր ել է․ «Հաս տատ վել է 12-րդ դա սարա նում պետ ակ ան ավ ար տակ ան քննու թյո ւննե րի ժամ ան ակա ցույց ը։ Այս տա րի

ք ննութ յունները կիր ական ացվ են հո ւնվ ար ին՝ հնա րա վոր ությո ւն ըն ձեռելո վ նա խապ ատրաս տվել արձ ակուր դային շ րջանո ւմ։ Դպրոցն երն էլ հն ար ավ որությո ւն կունե նան ա վելի հա նգ իս տ ռեժ իմո ւմ

իրականացնել կի սամյ ակն երի ամ փոփմ ան աշխա տան քն երը»։Կր թության, գիտ ության, մշակո ւյթի և սպ որտի նախարար Վահրամ Դումանյանի նոյ եմբերի 30-ի հրա մա նում նշվ ում է, որ 12-րդ դա սար անում

պետ ական ավ արտա կան քնն ությ ունն երը կան ցկաց վեն հու նվա րի 10-15-ը։Ինչ պես նաև նշ վո ւմ է, որ միասն ական քննո ւթ յունն երին մասն ակ ցող ս ովոր ողը հունվ արի ն պ ետակ ան ավա րտակ ան քն նությ ուն (ներ) կար ող է հա նձնե լ այն առ արկա(նե ր)ից որ(ոն ք)ը չ ի հ անձն ելու մի ասնա կ ան քն նությո ւնների համա կար գո վ։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/08/%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AB-10-%D5%AB%D6%81-%D5%BD%D5%AF%D5%BD%D5%A1%D5%AE-%D5%B6%D5%A1%D5%AD%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%A8-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1/?fbclid=IwAR1O7IMRyoeaLLq1C_xcgdUy1siiEbCC5639sH5BoGBAdFT8fAPlKfQYJBQ

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *