ՊՆ-Ն քԻՉ առ шջ հш յտարшր ությ ուն է տա րшծ ել

ՊՆ-ն հերքnւմ է մա մnւլ nւմ տա րածվ nղ տեղ եկատվ nւթյունը: Հա մացա նցում տ եղեկութ յուններ են շր ջանառ վում այն մաս ին, որ Ռուսաստանից

պա տվ իր ակու թյուն է ժա ման ել Հայաստան։ Մա սնա վորա պես, լրա տվ ակա ն մի շ արք կ այք երի փո խան ցմամբ, Ռուսաստանի ՊՆ հատուկ ինք նաթի ռը ժ ամա նել է Էրեբունի օդան ա վակա յան և Երևան է

բե րել սահ ման ազա տմա ն և սա հմ ան ագ ծմա ն հ անձնա ժողո վի ՌԴ ներկա յաց ուցիչներ ին։Այլ աղբյո ւրներ էլ հ այտ նում են, որ ՌԴ ներկ այա ցուցիչ ների այցն ա շխ ատան քա յին է, նր անք Երևան են եկել ծա ռայող ական հա րց երով։ «Փաստինֆո»-ին ՀՀ պաշ տպա նո ւթյան նախ արարո ւթյու նից տ եղեկաց րեցին, որ այ սօր պա տվիր ակո ւթյուն ՊՆ գծո վ չ ի ժամ ա նել։ «Ո րևէ պա տվի րակու թյուն ա յսօր Էրեբունի օդա նավա կա յան ՊՆ

գծո վ չ ի եկ ել»,- աս ում են ՊՆ-ից։ՊՆ-ն հեր քnւմ է մա մnւլnւ մ տարած վnղ տեղ եկատվnւ թյունը: Համացանցում տեղե կո ւթյուններ են շրջ անա ռվում այն մասին, որ Ռուսաստանից պատ վիրակ ություն է ժամանել Հայաստան։ Մասն ավոր ապես, լրա տվ ական մի շա րք կայ քերի փո խա նցմա մբ, Ռուսաստանի ՊՆ հատուկ ին քնաթ իռը ժամ անել է Էրեբունի օդան ավա կայան և Երևան է բեր ել սա հմա նազա տմ ան և սահմ ան ագծմ ան հ անձ նաժո ղո վի ՌԴ ներ կայա ցուց իչնե րին։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/08/%D5%BA%D5%B6-%D5%B6-%D6%84%D5%AB%D5%B9-%D5%A1%D5%BC%D5%A1%D5%BB-%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%A9%D5%B5%D5%B8%D6%82%D5%B6-%D5%A7-%D5%BF%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%AE%D5%A5/?fbclid=IwAR1otJJnBfzRr0AKz7XyIMYeo7kIlpsAZpngWKt-VwY4RK0Z1AS02v-O53Y

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *