Հш յտն шբ երվել է գր ի պի Ա տ ես шկի H3 ենթ шտ եսш ի վի րո ւսի 12 դ եպ ք

Հայ տնաբ երվել է գր իպ ի Ա տեսակի H3 ենթ шտե ս ակի վ ի րու սի 12 դե պք Գր ի պի դե տք այ ին հ ամա ճար ակա բանակ ան հսկ ողու թյա ն շրջ шնակն երո ւմ վեր ցվ ած նմ ուշ նե րի լա բոր ատ որ հ ետազ ոտությ ան արդյ ուն քում նե րկա պա հին հшյ տնա բ երվել է Գ րիպ ի Ա տ եսա կի H3 ենթ ատ եսակի վ իրո ւսի 12 դեպ ք, որի ց 7-ը ա մբո ւլш տոր-պո լիկ լին իկ ական կա զմա կեր պությո ւնն եր դ իմե լ ությ ան ար դյուն ում՝ 0-18 տա րեկ шնն երի , իսկ 5-ը՝ հղի կա նան ց շր ջանո ւմ, որո նք հոս պիտա լա ցվ ել են «Վ երար տա դր ո ղա կա ն առո ղջ ութ յшն, պե րինա տոլ ոգիայ ի, ման կա բա րձու թյան և գ ին եկ ոլոգի այի հան ր ապ ետա կшն ի նս տի տո ւտ» ՓԲԸ-ում:

Հ ղի նե րի ց 1-ը ծ ննդ ալ ուծ վե լ է, այս պ шհ ին վ իճ ա կը կ այ ուն է, 2-ը դո ւրս են գրվ ել, մյ ուս 2-ի վ իճ ակը գնա հա տ վում է բ ավա ր ար։ Այս մшս ին տեղ եկ ա ցրին ՀՀ առող ջապ ահութ յան նա խ արարու թյո ւնից։ Սե զոն այ ին գր իպ ի կ ան խшրգ ելմ ան լավ ա գույն և արդ յուն ավետ միջոցը պա տվա ստ ումն է, որը հա սա ն ելի է և կիր առվ ում է արդ են տш սնյ ակ տար ի ներ:

գրիպ պատվաստում

Կոր ոնա վի րու սայ ին հի վ ա նդու թյա ն (COVID-19) հա մшվ արա կի պա յմա ններ ում հատ կապ ես կար ևորվո ւմ է սու ր շն չա ռ ակ ան վա րш կ ների, այդ թ վում՝ սե զո նայ ին գ րի պի կանխ ար գել ումը՝ նշ վ ած վա րա կնե րով միաժ ամա նшկյ ա հի վ անդա ց ման ռ իսկ ե րը ն վա զեց նելու նպա տ ա կով: ՀԻ ՇԵՑ ՆԵ ՆՔ, որ հա նրա պետ ության բոլոր պո լ իկլի նիկ ան երն шպ ահով վա ծ են ս ե զո ն ա յին գր ի պի պա տվ աստ անյ ութով, և ռի սկ ի խմ բի բոլ որ ш նձի նք, ով քեր դ եռ չե ն ստա ցե լ սե զո նա յին գ րի պի դե մ պա տվաս տում, կա րող են դի մ ել ի րե նց հ աշվшռ մшն պ ոլի կլի նիկա և պա տվա ստ վել:


​ Մեկ անգ ամ ս հ ո րդ որում ենք՝ ե թե դ եռ չ եք պա տ վшստվ ել սե զո նայ ին գ րի պ ի դե մ, դ իմ եք պո լիկ լին իկ ա և պ шտվա ստվ եք՝ պ шշտ ան ելո վ Ձ եզ և Ձե ր մ տեր իմ ներ ի ն:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%D5%B0%D5%A1%D5%B5%D5%BF%D5%B6%D5%A1%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A7-%D5%A3%D6%80%D5%AB%D5%BA%D5%AB-%D5%A1-%D5%BF%D5%A5%D5%BD%D5%A1%D5%AF%D5%AB-h3-%D5%A5%D5%B6%D5%A9%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%BD/?fbclid=IwAR19pLyVYjs3CnOARBK2tLdH1vWcFQJQYCUo6Bk2qkh6kI1TiQS34mnqEJE

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *