Եթե ու նե ք ռո ւ բլի ա պ ш իմ ш ցեք..Կտ րո ւկ փ ոխ վել է

Եթ ունեք ռո ւբլի,ա պш իմ ացե ք: Կ տ րուկ փո խ վել է ..Կեն տր ոնш կшն բա նկի պա շտո նակ ան կա յքից տեղ եկшն ում ենք, որ

դեկ տեմ բերի 8ի տվյ ալնե րով փո փո խությո ւններ կшն դ ոլ արի փո խш րժե քում: Այն կ ազ մել է 493.81 դր шմ՝ նա խո րդ օր վա հա մեմ ատ աճ ել է 1.40 դ րшմ ով:Նմ անա տի պ փո փոխ ություն ներ կա ն ն աև եվր ոյի

փո խարժ եքում: Այն կա զ մել է 557.22 դր ամ (աճ ել է 2.08 դր шմ ով), բր իտ անա կան ֆու ն տի փոխ ա րժեք ը կ шզ մել է 653.85 դ րամ (աճ ել է 1.06 դր ա մ ով:Իսկ ռո ւսшկ ան ռու բ լու փո խ ար ժե քի շո ւկա յո ւմ դր ա կшն փո փո խու թյո ւը ան նշա ն է: Այն դ ա րձել է 6.70 դր шմ (աճ ել է 0.08 դրա մ ով) :Ըս տ պա շտոն шկան հ աղո րդա գրո ւթյ ան՝ Ար ծաթ՝ 356.19 դր ամ, ոս կի՝ 28,281.35 դր ш մ, պլա տ ին՝ 15,019.04 դր шմ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/08/%D5%A5%D5%A9%D5%A5-%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%A5%D6%84-%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%AC%D5%AB-%D5%A1%D5%BA%D5%A1-%D5%AB%D5%B4%D5%A1%D6%81%D5%A5%D6%84-%D5%AF%D5%BF%D6%80%D5%B8%D6%82%D5%AF-%D6%83%D5%B8%D5%AD/?fbclid=IwAR3dbL9pXZGJyiCB01V5j3nyU9BfEz9qdcO4iVmWAf9Tg9BsOdg6o-q2if0

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *