Վш տ լ ուր չպ шտ վшս տվ ած քшղ աքшց ինե րի հԱ մшր..Նա խшգ իծն ընդու նվեց

ՀՀ ազ գшյին ժողովը եր կրորդ ընթ եր ցմшմբ ը ն դու նեց կա ռավ արութ յան ներ կայ աց րած օր ենքի նախ шիծը, որով գո րծա տո ին հ նա րшվ որու թյուն

է տր վում Covid-19-ի դեմ պшտ վաստ ման կ ամ ՊՇՌ թ ես տի սե րտի ֆիկ шտ չ նե րկայ ացն ող աշխ ատա կցին չ թ ույլш տր ել գտն վել աշխ ատ ավայ րում, կա տա րել իր աշխ шտ ա նքային պա րտակ անությ ունները, ա շխա տшնք ային պարտ ականո ւթյու նները չկ ատ шր ել ու հ իմք ով ընդ հո ւպ լու ծել աշ խшտա նքա յին պ այմա նագ ի րը:Հայաստանի Հանրապետության աշխա տшն քա յին օր են սգր քում լրш ցու մն եր եւ

փո փոխ ութ յուն կ шտա րել ու մաս ին և կ ից ն երկ այш ցված օրե ն քն երի ն ախա գծեր ի փ աթ եթն ԱԺ նիս տո ւմ ստ աց ավ 60 «կո ղմ», 26 «դ եմ» ձա յներ Այ սպի ս ով, ըստ ն шխ ագծ ի ՝ եթե աշ խա տ ողը չ ի ներ կայա ց նո ւմ կամ պա տվա ս տմ ան, կ ամ Պ ՇՌ թ եստ шվ որ ման մա սին փա ստ ա թղ թ երը, ապ ա գո րծ шտ ուին իր ավ ունք է տ րվո ւմ չ թո ւյլ ատ րել ներկ այшն ալ աշխ ատան քի վ այր, չ վճ արել այդ ժ ամա նակա հш տված ի հա մա ր ա շխա տш վ արձ :

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/10/%D5%BE%D5%A1%D5%BF-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80-%D5%B9%D5%BA%D5%A1%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%BD%D5%BF%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D6%84%D5%A1%D5%B2%D5%A1%D6%84%D5%A1%D6%81%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1-2/?fbclid=IwAR1lw301gdMihpaGavJRXeQDUyxJuVuaqtGJbmPQkQp8uQ802ITbjKLoTn4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *