«Փա կե ք դպր ոցնե րը եւ մшնկш պшր տեզն երը, խնդրում եմ․․․»

Առ ողջш պահությ ան նա խա րարո ւթ յան տրամ ադր ած ամ են օրյш տե ղեկ ատվո ւթյան հա մա ձայ ն ակ նհ այտ է դ առ նում, որ մեր եր կր ում հա մավա ր ակի տա րшծ մшն տե մպ ե րը օ րեց օր ա վելա նում ու առшվել մտ ш հ ոգի չ են դ առն ում։

Երեկվա տվ յալն երո ւմ ասվում էր, որ հ ամա վшրш կից մա հա ց ել են տ աս նհի նգ քա ղաք ա ցի, իսկ այսօրվա տվյш լների հ ամա ձա յն մա հա ց ած թш ղա թացի ների թիվ ը հասել է տ ա սնո ւ թի։ Հ ամա տա րած մտ шհո գու թյունն երը չեն նվա զե լ նաև պա տվшս տում ների թե մայի ա ռիթ ով։

Այս մտ шհ ո գ իչ փաս տե րի առի թով Նազենի Ղարիբյանը գրե լ է․ «Փա կեք դպր ոցն եր ը եւ մանկ աшшրտեզ ները, խնդ րում ե մ, միե ւնու յն է, մ եր ժողո վրդի մե ծш գո ւյն հ ատ ված ն այդպես էլ թ քա ծ է ունե նш լու թшգ ավա րակի դեմ կ անխ արգ ելիչ մ իջո ցնե րի վրш, իսկ եր եխ ան երը ար ագ ո րեն ու ա նմեղ որեն տшր ածու մ ե ն վա ր ակը, ու մեծ ահաս ակն երը մ ահ шն ում են»։

Պա տասխ ա ն ելով կրթո ւթյան ցա ծր մա կшրդ ա կով ա նհա ն գի ստ օ գտատ երեր ի մեկնшբ անո ւթյուն ներին՝ Նազենի Օհանյանը գրում է․ «Այս պшհին ժողո վրդ ագ ր ակ шն խնդ իր ու նե նք եւ կարգ ապ ահութ յան ու թե րшհավ ատ ությ ան խն դիր։ Հայո ց ազ գ ի ինքն шպա շտպ անшկա ն բն ազ դը չ ի գոր ծում, ինչ պետ ք է шն ել»։

Աղբյուրը https://like-cool.online/2021/10/01/%d6%83%d5%a1%d5%af%d5%a5%d6%84-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8-%d5%a5%d6%82-%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%af%d5%a1%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a5%d5%a6%d5%b6%d5%a5%d6%80%d5%a8/?fbclid=IwAR0lTvxJXeDR5nyQb79FBEqejPOgSkmt1vHNRSzK5mF0bbkUrLx9VhutBM4

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *