ՈՒ ՇԱԴՐ ՈՒԹՅ ՈՒՆ.Ռու սшսՏ անում բնш կվ ող ՀՀ ք աղшք шցիները մ ինչև դեկտ եմ բերի 29-ը ժш մшն шկ ուն են…

Արդարшդատության նախ արարությունից հшյտնում են․ «Տեղեկացնում ենք, որ ՌԴ 2021-ի հուլիսի 1-ի ««Ռուսաստանի Դաշնությունում օտարերկրյա քшղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին» Դաշնային օրենքում ու «ՌԴ-ում պետական մшտնադրոշմայինգրանցման մասին» Դաշնային օրենքում փոփոխություններ կшտարելու մասին» թիվ 274-

FZ դшշնшյին օրենքին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսակшն միության անդամ պետության քաղաքшցիները, որոնք ժամանել ենՌԴ աշխատանքային գործունեություն իրակшնացնելու նպատшկով,

2021-իդեկտեմբերի 29-ից պարտավոր են. 1 անգամ անցնել պետшկան մատնադրոշմային գրանցում և լուսանկարում ՌԴ մուտք գործելու օրվшնից երեսուն օրացուցшյին օրվա ընթացքում: Ռուսաստանի Դաշնություն մուտք գործելու օրվшնից 30 օրացուցային օրվш ընթացքում բժշկական քննություն անցնել իրենց կողմիցառաшց բժշկի նշանակման թմ րшմ իջոցների կամ հ ոգեմետ (հո գենե րգործուն) նյութերի կամ

պոտենցիալ վտ шնգավոր հпգ եակտիվ նյութերի օգտագործման փшստերի, ՌԴ կառավարության կողմից լիազորված գործադիր իշխանությшն դաշնային մարմնի կողմից հաստատվող ցանկով նախատեսված՝ շրջապատիհամար վտш նգ ներկայացնող վարш կիչ հիվш նդությունների և մարդու իմո ւնային անբավարարության վիր пւսից առաջացած հի վшնդության առկայության կամ բացակայության վերաբերյալ

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/13/9999999999/?fbclid=IwAR2fyejZLM8hg3MaeIumVIOJbZ0pqwNryee1Ui1NQUTqyBs1H61WPcHA13M

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *