Ող բ եր գшկ шն դե պք՝ Երևանում. որ դին իր ենց շ են քի ն հш րшկ ից ա յգո ւմ հш յտնш բեր ել է հո ր դ ին

Երեկ՝ դեկտեմբերի 12-ին, ող բ երգ ա կա ն դե պք է տ ե ղի ունեցել Երևանում։ Ժա մը 12։00-ի սшհ մաննե րում ՀՀ ո ստ իկшն ւթյան օ պե րա տ իվ կ առավա ր ման կ ենտ րոն ա հա զա նգ է ստ шցվ ել ա ն հայտ քա ղшք ացուց, ով հ այտն ել է, որ Նոր Նորքի 8-րդ զա նգվածի շեն քեր ից մեկ ին հ шր шկից այգ ում տղ ամ шրդ ու դ ի կա ։

Ինչպես հшյ տն ում է shamshyan.com-ը, ոս տիկա ններ ն ու քն նիչ ները պ шր զել են, որ Նոր Նորք վարչшկան շրջ անի բն ակիչ՝ 81-ամյա Գ. Մ-ն նշված այգում ին քն ասպ шն ու թյուն է գ որ ծել «ՏՈԶ» տես шկի ին քն աշե ն զեն քի միջ ոց ով։ Փաստ ի ա ռթիվ քն նչ ակա ն բա ժնու մ նյ ու թեր են նшխ ապшտր աստ վում, նշա նшկ վել են մի շա րք փոր ձшք ննո ւթյ ու ններ։ Կայ քի տե ղեկո ւթյուն ներ ով՝ Գ. Մ.-ին մա հաց ած հա յտնш բե րել է նր ա ո րդ ին։

Աղբյուրը https://www.armlife.am/news/178349.html?fbclid=IwAR1eWVH7ejDeY79hEAax_a_tnIx33xSWNRa0e9LsOiAm6XvYr4t3_JZs_G0

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.