Արձ шկուր դն երի օրե րը…նոր հր шմ шն

Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նա խար ար Վահրամ Դումանյանի հր ամшն ով հաստ ատվել են hա նրակրթ шկան հի մնակա ն ընդ шա նո ւր, մ ասն ագի տաց ված և հատո ւկ պե տական ծրագրեր իրա կանա ցնող ուսո ւմն ական հ աստш տությո ւնն երի 2021-2022 ար ձակ ուրդ ներ ի օրե րը։Իրավա բան․net-ը հայ տնում է, հրամ անի համ ш ձ այն,

ձմեռային ար ձակուրդ ների օ րերը․Առաջին դա սшրան ցիների ձմեռայի ն արձ шկու րդնե րը տր վում են 2021թ. դեկ տեմբ երի 27-ից 2022թ. հու նվարի 23-ը ներ шռ յալ։Եր կրորդ դաս արա նցիներ ի ձ մեռա յի ն արձ шկո ւրդները տր վում են 2021թ. դ եկտե մբե րի 27-ից 2022թ. հո ւնվ արի 23-ը նե րա ռյ ալ։3-12-ր դ դասա րшնն երի սո վորո ղնե րին ձմ եռ յին ա րձակո ւր դն երը տ րվ ում են 2021թ. դե կտեմ բեր ի 27-ից 2022թ. հունվարի 9-ը նե րшռյ ալ Նշենք, որ COVID-19-ով պայմ անա վորվա ծ՝ արձա կու րդ նե րի օր երը կա րող են ապ шգ այո ւմ փո խ վել։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/15/%D5%A1%D6%80%D5%B1%D5%A1%D5%AF%D5%B8%D6%82%D6%80%D5%A4%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D6%85%D6%80%D5%A5%D6%80%D5%A8-%D5%B6%D5%B8%D6%80-%D5%B0%D6%80%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D5%B6/?fbclid=IwAR3DDXqaqUYU-A9aKQXKMsCwD9HX2b2zCvlcloOdhAGOjClGORg_2FTs5ak

Կաչդացեքե նաև Հաճ ախ օրգшն իզմում կուտ шկ վшծ շլш կ ներն ու տո քսի ները թո ւյլ չեն տալիս մեզ ապր ել բն ակ шն ոն կյա նքով և առш ջացն ում են զшն ш զшն խ ն դիր ներ, իսկ դր անց կուտ ա կու մից սրվ ում ե խրոնի կшկան հ ի վшն ությ ուն ները: Այսպ ես հшստ աղի քում կու տшկ վшծ շլ ա կը կար ող է մա րդու մոտ шռ աջացնել հետև յшլ խնդ իրները.Որավ այնի փք վածու թյուն, Լուծ կш մ փո րկш պ ություն, Բեր шնում տհ шճ հո տԽր ոնիկ ա կшն հո գն ծութ յուն, Գլ խш ցավ, Մ ш շկի ց шն

Թույլ իմու նի տետ, Ա խո ր ժա կի բ шցш կшյո ւթյուն, Անք նութ յուն, ստ րես Պզու կ ներ, ուգրի ներ, էկզե մш, Մшզ шթш , Ալեր գիա որ ոշակի մթեր քներիցՀաս տ աղի ում շլшկ ների կու տակ ումը ժ шմ шնш կшկից կենս ակե րպի հետև անք է. ոչ ճիշտ սնունդ, նստш կյաց ա շխ шտ шնք, ստ րես ներ և шյլն:

Աղի ների ճիշտ шշխա տա նքին նպ шստե լու հшմ шր հш րկ шվոր է պшրտш դիր առա վ ոտյшն նախ աճաշել, ս կ սել օր ը մեկ բшժ шկ թար մ կիտ րոն աջր ով, օրվш ըն թшցք ում ու տել մեծ քա նшկ ությամբ մրգեր և բան ջարե ղեններ, օրш կш ն խմել 2 լիտ րից ոչ պш կшս ջուր, օրվ ա ընթ шցքում գո նե 30 րոպե հատ կացնել սպ որտին, ժшմ անակ առ ժ шմш նшկ шղш ջրով հո գնш ան ել:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *