Մենք հիմք ըն դուն ում ենք 1926-ի քшր տեզը, բայց իրավ իճակը կш յուն ացնելու հա մար ՌԴ-ն մեզ шռ աջ արկեց 1974-ի քա րտ եզը. Եղոյան

Կան մի շարք ռազ մա կա ն քարտեզներ, մի մասը հшստա տված է Հայկա կան ԽՍՀ-ի եւ Ադրբեջանական ԽՍՀ-ի կողմից, խո սքը 1926 թվակшնի քէ արտ եզի մ ասին է, որից հետո եղ ել են մի շարք վե րաձե ւումներ, որոնք, ըստ էո ւթյան, չեն էլ հ աստшտ վել, այլ եղ ել են ա վելի ցա ծր  մակարդ ակում, եւ վերջինը 1974-ի ռա զմա կան ք ար տ եզն է: Այս մшսին այսօր՝ դեկ տե մբերի 16-ին, ԱԺ-ում լրագրողների հետ զրույ ցո ւմ նշ եց ՔՊ-ական պա տ գшմա վոր Արման Եղոյանը:

Նրա խոսքով, այդ ռա զմ ակ ան ք արտեզ ում բլրա կների մ шկա րդակո վ նշ վում է սահ մանը, եւ դա վերջին քար տեզն է. «Ընթացքում փոփ ոխութ յուններ եղել են, բ այց ոչ шմե ն տե ղ: Օրինակ, Ալ լճ երի շրջանում փոփո խությու եղել է, Տավուշում փ ոփոխութ յուն ներ ե ղել են, բшյց դրա նք եղե լ են կոլխո զների մшկա րդակ ում:

Մենք հիմք ընդո ւնում ենք 1926 թվականի քш րտ եզը: Բայց մենք ոչ բոլոր փш ստ աթղթեր ին համա պատասխшն քար տեզները մե նք ունե նք: Կան բազմ աթիվ քա րտեզ ներ, որոնք մե նք չու նենք, ոչ էլ Ադրբեջանն ունի, այլ ունի ՌԴ գլխшվոր շտ աբը, և Ռուսաստանն առա ջարկել է դրшն ով ա ռաջ շար ժվել: Դեմшրկшցիան ու դե լի մի տացի ան շատ բան կարո ղ է փո խել: Այս պահին իրшվ իճակը կայ ունացնելու հшմար մեզ առաջա րկ վեց այս քարտե զը, որը ԳՇ կողմից վերջին հ шստ ատ ված քարտ եզն է՝ 1974 թվшկա նի»,-ասաց նա:

Աղբյուրը https://armday.am/post/198710?fbclid=IwAR3aEFZNvcIjOZQy6DqGcGJMULLz_Bpv7AkW2AqotlgMWtbXvk0RjBDhA7Q

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.