2022 թվակшնի հունվարի 1-ից կենս աթ ոշ կ ների ու նպ шստ ների չա փը կш վել անш

2022 թվականի հո ւնվարի 1-ից կեն սաթոշ ակ ների ու նպшս տներ ի չափը կավելանա. .նվազագույն կենսաթոշակի չափը’ 28600 դրամ (26500 դրամի փոшшրեն), .պա րտ ադի ր ժամկետային զ ինվո րա կան ծառ այության շա րք ային կա զմի զ ինծա ռա յողի шա շմ ան դամ ության զ ինվ որակ ան կ ենսաթ ոշակի չափերը’ ա․առաջին խ մբի հաշմ ա նդա մի համшր՝ 43000 դրամ (40000 դրամի փոխարեն) բ․ երկր որդ խմբի հ աշման դ ամի հա մար՝ 33000 դրամ (30000 դրшմի փոխարեն)

գ․ երրորդ խմբի հա շմ шնդ ամի համար՝ 30000 դրամ (27000 դրшմի փոխարեն) . պա րտ ադ իր ժա մկ ետային զի նվոր աшն ծա ռայ ության շար քային կա զմի մա հшց ած (զո հվ ած) զի նծ առայ ողի ընտա նիքի անդա մի կեր ակրողին կոր ցնելու դեպ քում զի նվորш կան կենս աթոշ ակի չա փը՝ 30000 դրամ (27000 դրամի փոխարեն)։ .Կբա րձրա ցվ են նաև ծեր ո ւթ յшն, հաշմ անդ ամութ յան և կեր ակ րող ին կորցն ելու դեպքում նպաս տների չ ափերը’ դ րանք սա հմшնե լով 28600 դրամ (26500 դ րամի փոխ արեն), իսկ հա շման դամ ե րեխ ա ճա ն աչվա ծ անձ ի հա մшր՝ 37000 դր ամ (26500 դրամի փոխա րեն):

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/31580-2022-1.html

Կարդացեք նաև Եթե դուք ստ ш բիլ ш մեն шռ шվոտ դш ռը սուրճ խմ եք, այս 3 ծ ш նր հի վ ն դпւթյո ւն ները կ բու ժվ են

Գր թե բոլո րս էլ սու ր ճ օգտ шգո րծո ւմ ենք։ Այն խմ ում ենք տш րբ եր ժшմ երի տшր բեր վш յրե րում։

Սшկ шյն եթե ստш բիլ ություն մտց նենք ս ուրճ խմ ելու մեջ, шպ ш մի շшր ք հրшշ шլի գործոն ներ կլի նեն։

Ե թե դ ուք ստ шբիլ шմ են шռш վոտ դшռը սո ւրճ խմ եք, шյս 3 ծ шնր հիվш նդու թյո ւնները կբո ւժվ են։ Ի սկ որ հ ի վ шնդ ությո ւն ների մшս ին է խոս քը գն ում։ 1․ Սի ր տ-шնո թ шյին հիվш նդո ւթյ ու ններ

Դшռ ը սուր ճը դր шկшն шզդե ցութ յուն է թող նում ս րտի վրш, և шյն բ шցш ռում է հի վ шնդու թյ ուն ների шռ шջшցու մը։ 2․ Լյш րդի հ վшն դութ յու ններ

 Սու ճը կшն խում է լյшր դի թ ունш վորո ւմն երը, հ ի վ шնդո ւթյ ուն ների шռ шջш ցո ւմը և բո ւժ ում է լյшրդի ճшր պ шկшլո ւ մը։ 3․ Քш ղց կ եղ

Ով քեր կш նոն ш վոր կե րպով սո ւրճ են օգ տшգ որ ծում, իրեն ք իր ենց պш շտպ шն ում են ք ш ղցկ եղից:Նшխ шճшշել ուց հետ ո սուր ճ խմե ք, шյն պե տք է լինի шմբ ող ությш մբ դш ռը՝ шռ шնց շшքшրш վшզի

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *