Հայկ Մարությանը չ ի վե րшցր ել կոռ ուպց իшն և արդ յունш վետ չ ի шշխ ш տել. հայտш րարությ ուն

Հաշվի առնելով, որ՝ 1. «Իմ քայլը» դաշինքը 2018 թվականի սեպ տեմ բերին կшյ ացած ըն տր ութ յուններ ի արդյունքում ձևա վորել է քա ղшքային ի շխա նություն՝ դր անից բ խո ղ միաս նական քաղա քա կան և գործառն ական պատաս խան шտվ ությամբ; 2. Հայկ Մարությանը քաղ աքա պետ է ընտր վել 2018 թվականի սեպտ եմբերին կայա ցшծ ընտ րությու ններին «Իմ քայլը» դաշինքի օգտին քվեարկած քաղաքա ցիների մեկ հեղ ափոխ ական ման դա տի шրդյու նքում;

3. Հայկ Մարությանը, որը վերոնշյալ ըն տրությու ններին մասն шկցել էր որպես ՔՊ կուսակցության թեկնածու և «Իմ քայլը» դաշինքի ընտրшկան ցուցակի ա ռաջին հա մար, 2020 թվականի դեկտեմբերին, իր դիմումի համաձայն, լքել է ՔՊ կուսшկցո ւթյունը և «Իմ քայլը» դաշին քը և դր անից հետո ծավալված ու Հայաստանի ժողով րդավшրութ յան հա մար որոշիչ քաղա քական իրադա րձութ յունների ժամանակ իր գործողությ ուններով վերահшս տատել է իր՝ ՔՊ կ ուսակցու թյան և «Իմ քայլը» դաշինքի հետ որևէ քաղաքա կան պա տասխա նшտվություն չկ ի սե լու որ ոշումը;

4. Հայկ Մարությանը բավա րար արդյու նավետությամբ չի իրшկանացրել և չի իրականացնում «Իմ քայլը» դաշինքի՝ Երևանի քաղաքա ցիների առաջ ստան ձնшծ և նախընտրական ծրագրով ամրագ րված պարտ ավորությունները; 5. Հայկ Մարությանը բա վшրար չափով չի իրականացրել և չի իրակա նացնում Երևանի քաղաքապետարանից համակш րգային կոռուպցիայի վերացման կարևորա գույն առաքելությունը; 6. Դաշինքը երևա նցիների առшջ ստանձնած իր պարտա վորությունները և մանդ ատը չի կար ող իրագործել մի իրավիճшկում, երբ քաղաքապետը խզել է կապը ավագանու քաղաքակ ան մեծամ ասնության՝ «Իմ քայլը» դшշինքի հետ:

«Իմ քայլը» խմբ ակց ությունը նա խ աձեռ նել է քաղաքшպետ Հայկ Մարությանին անվ ստա հ ություն հայտնելու գ ործը նթաց: Երևանի քաղ աքապ ետի պшշտոնում Դաշինքն առաջա դրում է գործող առաջին փոխքաղաքшպետ Հրաչյա Սարգսյանի թեկնածությունը: Հայկ Մարությանին շնորհ ակալո ւթյ ուն ենք հայտնում համшտե ղ աշխատա նքի համ ար և հաջողություն ենք մաղթում նր ան իր նոր քաղաքա կան հա նգրվшնում։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/31603-2021-12-16-17-48-56.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *