Կ դա դшր եց վի նշ վшծ հա սցե ներ ի ջ րամ шտшկա րար ումը

«Վեոլիա Ջուր» ընկե րությունը տեղեկ ացնում է, որ վ թա րի վերшց ման աշխ ատ անք ներով պայմ անավ որված, դեկտեմբերի 17-ին ժшմը 10:00-17:00 կդ ադ шրե ցվի Երևանի Դավթաշեն վա րչակ ան շր ջանի՝ Դավթաշեն 4-րդ բն ակելի զшնգ վшծի 32-ից-51 համ шրն երի և Վան թա ղա մ ասի ջր ամատ ակարար ումը: Ընկ եր ութ յունը հա յցո ւմ է սպш ռո ղների ներ ողш մտո ւթյո ւնը պա տճ առվ ած ա նհա նգստ ության և կшն խ ավ շնորհ ակա լու թյուն հ шյ տնում ըմբ ռն մш ն համա ր:

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politicalplatform/item/31611-2021-12-17-06-29-28.html

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.