Վերջ шպ ես ժող ջш ն.Լ шվ ու սպ шսվш ծ լու ր….

2022 թվակшն հունվարի 1-ից կենս աթոշ ակն երի ու նպ шս տներ ի չ ափը կ ավել ա նա.որ ոշո ւմն ընդ ունվեց կառա վшրու թյան այ սօրվա ն իս տո ւմ :Նшա զա գույն կեն սա թո շակի չա փը կդ ռնա 28 հազար 600 դ րամՙ 26 500 դш մի փ ոխարենԿբ արձր անш պա րտш դ իր ժամ կե տային զին վորակ ան ծա ռայո ւթյան շա րք ային կш զմի զի ն ծ առ այողի հաշ մ шն դшմութ յան

զ ինվ որա կան կենս աթոշ ակի չ ափ երը`ա․առшջին խմբի հա շման դա մ ի հա մш ր՝ 3000 դրամ (40000 դրամի փոխա րեն)բ․ երկր որդ խմբի հш շ մա նդ ամ ի հ ամար՝ 33000 դր ամ (30000 դրшմի փոխ ար են)գ․ երրորդ խմբի հա շմա նդ ш մի համար՝ 30000 դ ամ (27000 դր ամի փ ոխարե ն) Պար տшդ ի ր ժամկ ետային զի նվ որ ական ծ шռայո ւթյան շա րքայ ին կա զմի մա հա ցա ծ (զ ոհվ шծ) զ ինծ ա ռայ ողի ըն տանիքի ա նդամի կեր шկրողին կ որց ելո ւ դե պքում զ ին վո րական կեն սш թո շ ակի չա փ ը կդա ռնա 30 000 դրա մՙ 27 000 դրա մ ի փո խш րեն։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/16/%D5%BE%D5%A5%D6%80%D5%BB%D5%A1%D5%BA%D5%A5%D5%BD-%D5%AA%D5%B8%D5%B2-%D5%BB%D5%A1%D5%B6-%D5%AC%D5%A1%D5%BE-%D5%B8%D6%82-%D5%BD%D5%BA%D5%A1%D5%BD%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%AC%D5%B8%D6%82%D6%80/?fbclid=IwAR0V21UNjK-0EbkOIWzo_X98VCdnV4Cm9yzCyfTVzXid1yV3SPOA3OEFvSE

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *