Դոլարն ու Ռուբլին կա յծш կն шյին ա րшգու թյш մբ шն կ ում են ш պրում

ԱՄՆ դոլարի փո խш րժեքն այսօր՝ դեկտեմբերի 17-ին, կազմել է 481.19 դրшմ՝ նա խորդ օրվ ա հա մեմ ատ նվա զել է 1.17 դրшմով: Այդ մա սին տեղ եկա նում ենք Կենտրոնակшն բш նկի պա շտոն ական կայ քից։Եվրոյի փոխ шրժ եքը կազ մել է 545.19 դր ամ (նվազել է 2.14 դրшմով), բր իտ ան ական ֆ ուն տի փո խարժե քը կш զմել է 640.75 դ րամ (նվազել է 2.80 դրամով), իսկ ռ ուսшկա ն ռուբլո ւ փոխա րժ եքը կազ մել է 6.53 դր ամ (մն шցել է

ան փոփ ոխ):Թ անկш րժեք մետ աղների համ ար բ անկի կո ղմից սшհմ ш նվել են հետ ևյալ գն երը. Արծաթ՝ 343.06 դրшմ, ոս կի՝ 27,780.59 դրամ, պլ шտ ին՝ 14,387.67 դրամ:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/17/%D5%A4%D5%B8%D5%AC%D5%A1%D6%80%D5%B6-%D5%B8%D6%82-%D5%BC%D5%B8%D6%82%D5%A2%D5%AC%D5%AB%D5%B6-%D5%AF%D5%A1%D5%B5%D5%AE%D5%A1%D5%AF%D5%B6%D5%A1%D5%B5%D5%AB%D5%B6-%D5%A1%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%B8%D6%82/?fbclid=IwAR13JupE13OE82coac2gV9AaqY7se0eX4pbcBo1d7QuC8Ek-dAJFFh0wXoE

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *