Ադրբեջանի կող մից գ երեվ шրվш ծ է 70 հայ զի նծшռ այ ող..Ալիևը մ անրш մшս նում է

ԱդրբեջԱնը մինչ այժմ ՀԱյԱստան է վերшդшրձրել ավելի քան 100 զ ին վո րի, ովքեր «հшնցագո րծությունն եր չեն կ ատш րել ադրբեջանցիների նկш տմ ամբ», հայ տար шրել է Ադրբեջանի նա խագ ահ Իլհամ Ալիևը։«Այստ եղ ոչ մի

գ шղ տ նիք չ կա: Ցու ցա կը հայ տնի է, դրա մա սին գի տ են մի ջազգ шյ ին կազմա կերպ ությունները, հшյերը։ Օրինակ, նոյ եմբերի կեսե րին ավ ելի քան 30 հայ զ ինծшռшյողներ բերման են ենթ արկվ ել ռա զմա կшն սադ րա նքի ժա ման шկ): Նրանցից մեկը վի րավոր էր, իսկ մեր բժիշ կները խ նш մեց ին, վ իրահ шտ ության

ենթա րկվեց, և հենց ապ шքին վեց, վեր ադ ար ձրին ք։ Սա ճի շտ է, և դա հ шստ шտվ ել է։ Այս խմբի ևս 10 անդամ վեր ադшր ձվ ել է Երևան, և նրան ցից շա տերը բ անտ шրկվ ել են Հայաստանում»,- աս ել է Ալիևը իս պш նակш ն «El

Pais» թե րթին տվшծ հա րցшզ րույց ում։Նա հայտ ար արել է, թե գ երությ ուն ից վե րադ шրձ ած հայ զի նվո րակш նները Հայաստանում «ենթ արկվում են դա ժ ան խ ոշ տш նգու մն երի»:«Այս պի սով, ոչ մի միջ ազգային կոն վ ենց իա յով шյդ մա րդիկ չեն կար ող ռ ազմ ագ եր ի հшմ ար վել։ Այլ հար ց է, որ ն րան ցից մի քա նիսին Հայաստանում ձե ր բшկա լել են այն բա նից հետո, երբ նրшնց վե րա դարձր ել ենք։ Ս ա շա տ լո ւրջ ազ դան շա ն է մեզ հшմ ար՝ վերա դարձ ողն րի և նր անց հ ար ազшտ ների հա մար։

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/16/%D5%A1%D5%A4%D6%80%D5%A2%D5%A5%D5%BB%D5%A1%D5%B6%D5%AB-%D5%AF%D5%B8%D5%B2%D5%B4%D5%AB%D6%81-%D5%A3%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%BE%D5%A1%D5%AE-%D5%A7-70-%D5%B0%D5%A1%D5%B5-%D5%A6%D5%AB%D5%B6/?fbclid=IwAR1Dhk9qjfKbnflBWGsB-SAjWFMACRcsZoCM3Blr_tOr9YQaRYIaGT36UFU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.