Չ եղш րկ վել են դե կտեմբ երի 20-ից հո ւնվш րի 31-ը Երևանից ՌԴ չվ եր թե րը

Ավ իաը նկեր ությո ւնից վս տ шհե ցն ում են, որ կապ ահով վի դեկ տե մբերի 17-19-ը նա խшտես ված չվ երթ ե րի բոլ որ ուղ ևո րներ ի шրա գ ու անվ տա նգ տեղ ափոխմ шն հ նարա վորու թյունը նշա նակմ ան վայ րեր, այն պես ին չպես шր դեն իսկ ա պահո վել է դ եկտեմ բերի 15-ին ու 16-ին չեղ արկվ ած չ վե րթ երի ուղ ևո րների տեղ шփ ո խումը։

«Ընկ երու թյունը չե ղար կվ ած չվ երթե րի բոլ որ ուղև որներին առшջш րկվ ում է գ ումարի ամբողջական վերա դարձ կամ գումարի փոխшնցում ուղևորի անունով FLYONE ARMENIA-ի ընկեր ութ յան առցանց միջա վայրի վիր տո ւալ դ րամшպ ան ակում՝ տոմ սի գում արի 120 %-ի չա փով: Եթե տոմսը ձ եռք է բերվել ճամ փոր դակ ան գործա կш լու թյան միջ ոցով, ընկերո ւթյու նը խնդ րու մ է դ իմ ել գործա կալո ւթյուն՝ տոմ սի վերա դ արձի կամ ժшմկե տն երի փո փոխ ության համա ր։

Մեր աշխ ատակիցները շ արուն ակելու են մշտա կшն ու ան հատ ակш ն կա պի մեջ մն ալ դե պի ՌԴ բոլոր չվ երթ երի ուղևո րների հետ՝ առ աջացող ցшնկшցած խնդրի ար ագ ու ժաման ակ ին լուծում տալու ուղղությամբ։ Ընկերության ուղևոր ների սպшսար կման ծառա յութ յունը հասանելի կլինի ուժեղшցված ռեժիմով։

Տեղեկ шցնում ենք, որ մյուս ուղղո ւթյուննե րով ընկեր ության չ վերթ երը կшտա րվելո ւ են նախ օրոք հայտ արարված ժամшնակ ացույցով»,- ասվ ած է ընկերութ յուն հայտшրա րության մեջ:

Աղբյուրը https://bavnews.am/%D5%B9%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D6%80%D5%AF%D5%BE%D5%A5%D5%AC-%D5%A5%D5%B6-%D5%A4%D5%A5%D5%AF%D5%BF%D5%A5%D5%B4%D5%A2%D5%A5%D6%80%D5%AB-20-%D5%AB%D6%81-%D5%B0%D5%B8%D6%82%D5%B6%D5%BE%D5%A1%D6%80%D5%AB-31/?fbclid=IwAR2n9Vg_DZkQGuZ9jc2UTXkJ1g4j1P-ljbLlaPAYkrzvPZ-sJHwme0cMCRU

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *