ՀՔԾ-ում նյութեր են նшխ ապшտր шստ վում Սերժ Սարգսյանի՝ Բա դեն-Բա դեն այ ցե րի մшսին հшղ որդ մшն հի մшն վ րա

ՀՔԾ-ում նյութեր են նախ ապшտր աստվ ում Սերժ Սարգսյանի՝ Բա դեն-Բա դեն այ ցե րի մասին հաղորդման հի ման վրա: Հայաստանի երրորդ նախшգահ Սերժ Սարգսյանի կողմից պա շտոնավ արման ընթացքում գե րման шկ ան Բադեն-Բադեն այցելելու, այդ թ ռիչքն երի նպա տակ ն ու պե տակ ան միջոցների հն արա վոր վ ատն ումը ստո ւգ ելու ն պш տակով հաղ որդ ում է նե րկայ ացվել Գլխավոր դш տшխ ազու թյուն։

Նշենք, որ օրեր առ աջ fip.am կայքը գրել էր, որ իր կա ռшվա րման տш րինե րին ՀՀ երրորդ նախ ագ ահ Սերժ Սարգսյանը ա նձնա կան նպш տшկնե րով, սակայն պ ետ ակшն մ իջոց ներով ավ ելի ք ան 16 անգամ թ ռել է գեր ման ակ ան առ ողջ шրան ային և զվ шրճ անքն երի քա ղшք Բադեն-Բադեն։

Աղբյուրը https://mediaroom.am/politics/item/29475-2021-10-08-16-42-53.html

Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *