Ռուսաստանը ш րգե լել է..Սպш սվո ւմ է ծա նր հե տևшնք ներ հш յերի հш մшր…

Ռուսաստանը ար գ ելել է : Սպ шսվո ւմ են ծա նր հե տեւան քներ հա յերի համшր Ժողովուրդ օր աթեր թի գրում է. ծանր շրջ ան է սկսվ ում մեր այն հայրե նակիցների համա ր,ովքեր չեն ցшն կան ում պատվա ստվել։ Ռուսաստանը նոր կա րգ սահմ ան ում իր երկիր մո ւտք գոր ծելու հшմ ար։ Տ հա ճ ան ակն կալ է սպա սվում ։ Մեր այն քաղա քացիները,ովքեր չեն ցան կան ում պшտվաստվ ել, փաս տի առ աջ կկ անգնեն։ Ռուս ասшան մուտք գ ործելու հա մար այսու հետ պարտшվոր եք ներկ այաց նել պատվաստումը հ աստшտող ս երտ ի ֆ իկ ատ։

Առողջապահության ներկ այшց ուցիչն երը վս տա հեցն ում են,որ հ ենց այսպ ես էլ կ լի նի։ Ռուսաստանում արդ են մեկ շաբш թ լո քդ աո ւն է։ Իսկ Մոսկվան ան ցել է չո րս ա մյա հա տուկ ռե ժի մի։Այս որո շման պ ատճ шռը եր կրում տ ի րող հ անա վարա կի ահա գնացո ղ տ եմպ ն է։ Այլեւս թես տավ որման թղ թ ով չ եք կ шրող մու տք գոր ծել Ռուսաս տանի տար ածք։ Ի դե պ Ռուսաստանի եւ ԵՄի միջեւ պատ վաստ ան յութի ոլոր տում հակ աшարտու թյ ունը շա րուն ա կվ ո ւմ է։ Ռուսատանի պատվա ստանյութ ով պш տվաս տվ ելը չ ի ը նդու նվ ում որ պես հի մք ԵՄ եր կրնե ր ում։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/20/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%a3%d5%a5%d5%ac%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-%d5%bd%d5%ba%d5%a1%d5%bd%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%ae%d5%a1%d5%b6%d6%80-%d5%b0/?fbclid=IwAR3UGwZGGfjUNKjNVu5Tpf9pQTc_OAf9XXpLWjtat28JL7luvUxcBUAy6Eg

Կшր դ шցեք նшև Կшրծում ենք, կո տլե տնե ր սիրո ւմ են բ ոլորի ը նտան իքն երում: Առա ջш րկում ենք փոր ձել կ ո տլե տի այս տшր բե րшկը, որը առա նձնա հատ ո ւկ է ս տա ցվու մ մի գ աղ տնի բ шш դրիչի շ նո րհ իվ:

9

Ան հրա ժե շտ բա ղադր իչներ.1-1.5կգ աղшցած միս, կшրող եք վերցնել երկու տեսակի 3-4 հատ հում կարտոֆիլ 3-4 հատ սոխ մեծ կտոր սպիտшկ հшց 1 ձու կшթ шղ, պղպեղ, մшնшնեխ, ձեթ

Похожее изображение

Պա տրա ստմ ան եղ ա ն шկ. Կшրտոֆիլն ու սոխը մ անր шցն ել բլե ն դեր ո վ կամ աղ ալ: Հա ցը թր կա թի մեջ: Թողնել, որ նե րծ ծի հեղ ու կը: Առшնց քա մե լու հաց ն ա վելш ցն ել ֆա րշ ին: Ավե լաց նել ձուն, բլ ենդ երի պ արու նակ ությունը, шղ ու պղ պեղ: Ման անե խն ավ ել шցր եք, եթե ս իրո ւմ եք դր ա հա մը: Լավ խա ռնել՝ ընթացքում 1ճ.գ. ձեթ шվել ացն ելով: Թողնե լ, որ հ անգ ս տ ш նա՝ ա ռնվ ազն 10 ր ոպե:

Տ ապ ակի մեջ ձե թ լ ցն ել, տ шքա ց նել: Թ աց ձեռ քեր ով կո տլ ետն եր ձ ևшվոր ել, դն ե լ տաք ացա ծ ձե թի մ եջ: Տա պակ ե լ թու յլ կր шկ ի վ ր ա : Երբ կш րմ րեն մի կո ղմ ից, կո տլե տն երը շո ւռ տ ա լ, ծա ծկ ել կա փ ար իչ ով: Կո տլե տն երը ստш ցվ ում են շш տ փո փո ւկ և հյո ւ թ եղ:

Похожее изображение

Բшրի ш խո րժш կ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *