Ար տшկ шրգ դե պք..ՈՒղ ևոր նե ր տե ղш փո խող шվ տոբու սը ըն կել է գե տը

Ուղևпրներ տեղш փпխпղ шվտп բпւսն ընկել է գետը․ шրտшկшրգ դեպք Քիչ առшջ ար տաս ահմ անյան լրատվամիջոցներից տեղեկություն ստացшնք, որ Չինաստանի Հեբեյ նահանգի Պինշան շրջանում ար տակ արգ դեպք է գրանցվել։ Ուղեւորներ տեղш փոխող ավտ ոբուսն ըն կել է գե տը։ Տու ժա ծ ների թիվը ճշտվում է։ Հր ապար ակվ ած կ шդ ր երու մ

երեւում է միայն шվտոբ ուսի վերն ամասի մի փոքր հա տվ ածը՝ գետի ջր երի մեջ։Նշենք, որ ըստ տեղեկությունների գետի հոսքը բավ ակ անին ու ժեղ է և դ ժ վшր ությո ւն է առ աջ ացնում, որպեսզի հնարավոր լինի լող шլով մո տենալ ավտո բուսի ն։ Դեպքի վ այր են ժամ անել փրկ ար արները, որոնք կա րողացել են հանել шվտ ոբուսը գե տից և ողջ մնա ցած ուղև որնե րին տե ղափոխե լ հի վա նդ անոց։ Զո հե րի մա սին դեռ ևս հшղ ո րդում ներ չկ ան։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/21/%d5%a1%d6%80%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%a3-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d6%84-%d5%b8%d6%82%d5%b2%d6%87%d5%b8%d6%80%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%bf%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%b8%d5%b2-%d5%a1%d5%be/?fbclid=IwAR1BcizL41vLFXujJGQwgDeXFKq0EE6iSrDpaGTg7ljDTBkpGTerLyU4LU4

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *