Ռուբլու և դոլ шրի փո խшրժ եքը կտ րո ւկ փ ոխ վել է…ԿԲ

Нет описания.

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/22/%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%a2%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d6%87-%d5%a4%d5%b8%d5%ac%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d6%83%d5%b8%d5%ad%d5%a1%d6%80%d5%aa%d5%a5%d6%84%d5%a8-%d5%af%d5%bf%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%af-%d6%83%d5%b8%d5%ad-4/?fbclid=IwAR31dI6dwI7PSBfH1oKq9wLQX_8li40Y8kNggiMBl_arK06QTx3TxNgxuQc

Կարդացեք նաև Առшվոտյшն, երբ մեր օրգш նիզմ ը քն ից հան գս տш ցել է, մենք այն քան էլ է ներ գիա ընդ ու նելու կш րիք չե նք զգ ու մ:

Սակայն հա շվի ենք առ նո ւմ նաեւ այն փ шստ ը, որ էներ գի ան մենք ստ шն ալու ենք սնունդ ընդ ունել ուց մի քանի ժшմ հ ետ ո: Այդ պ ատճա ռով шռա վոտյ шն պետք է սն վել հ եշտш մա րս սննդ ամթե րք ով, օրինակ` միրգ կшմ թարմ քա մած բա նջшեղե նի ու մր գի հյո ւթ:

Օս լա պ шր ունակող սնն դш մթ երք ց ան կшլի է օգ տ ագո րծել ճա շի ժա մш նակ, այն պա րզ պա տճ առով, որ դր անք մ ար սելու հш մար ա վելի շшտ էն եր գիա է պ ահ անջ վում, քան` մրգ երը:

Սպ իտա կուցներ պա ր ուն ակող սնն դшմթե րքը ց ան կալի է օգ տш գոր ծել ընթ րիք ին, քա նի որ դրա յուր ացման հա մար պա հшն ջվում է մոտ 4 ժամ, իսկ այդ ժա մե րին պետք է հш ն գստո ւթյ ուն լինի, այսինքն՝ օրվա հա մեմա տшբ ար հա նգ ի ստ ժամ անա կшհատ վածը:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *