Ալիևը խոս տան ում է ադրբեջանցիներին, որ Քոչարյանի և Սարգսյանի «հ ին» Հայաստանն այլևս երբեք չ ի վե րա դա ռնա

Zham.am-ը գրում է․ Իր վերջին աս ու լիսի ընթա ցքում Ադրբեջանի նախ ագահ Իլհամ Ալիևը չմ ոռ ացավ հի շատ ակել նաև ՀՀ նախ կին 2-րդ և 3-րդ նախա գահն երի մա սին: Քանի որ վեր ջինն երիս գործուն ջան քե րով էր նաև Ադրբեջանը կոր ցրել 90-ականներին իր տա րա ծքի 20 տո կոսը, բնակ անա բար, Ալիևը չէր կա րող չկ իսվ ել ադրբ եջան ցիների հետ իրե նց համա ր այն մտ ահոգութ յան հետ, որ վերջիններիս հնա րավոր վերադա րձով Հայաստանը կրկ ին կարող է կրկնել իր 90-ակա նն երի հաղ թանակը: Այն, որ նման մտ ա հոգո ւթյուն Ադրբեջանում կա՝ փա ստ է:

Սակայն Ալիևը փոր ձեց կր կին փա րատել ադրբե ջանցիների այդ մտա վախությու նը այն թեզով, թե Բաքուն այլևս թույլ չի տա նման շրջադարձ: Ճիշտ է դրա համար նա ոչ մի հիմն ավոր փա ստարկ չբե րեց, միայն կրկնեց, որ ներկա յիս Ադրբեջանը 90-ականների երկ իրը չէ: Բացի այդ ակնարկեց, որ վերջին պատերազմով լեգիտիմ կարգ ով խ աղի մեջ է մտել Թուրքիան: Բացի այդ, Բաքուն  հույս ունի, որ Փաշինյանը ով հայությանը մեծ վն աս է հաս ցրել, գիտակցո ւմ է թե իր իշխան ո ւթյան կորուստը ինչ կնշանակի իր համար: Ալիևը, իհարկե, դր ա մասի ն չխո սեց, սակ այն բոլորն են հասկանում, որ այսօրվա Փաշինյանի իշխա նության պ ահպահ ման համ ար առաջինը շահագրգռված են հենց Ադրբեջանն ու Թուրքիան: Փաշինյանի օրոք նրանք «ազատագրեցին» Արցախից փաստացի 9 շրջան, Արցախի հարցը փաս տացի փակման առաջ է կանգնած, Փաշինյանի օրոք Թուրքիան լեգիտիմ իրավունք ստացավ խառնվել մեր տար ածաշրջանի գործերի մեջ և այսօր քննարկում է թուրքական աշխարհը Սյունիքի միջոցով կապելո ւ հարցը:

Ո՞վ պետք է լիներ Փաշինյանի տեղը, որ նմ ան ն վեր մա տուցեր Թուրքիային և Ադրբեջանին: Այս տեսանկյունից Ալիևի մտ ահո գությո ւնները հ ասկ անալի են: Նրանք ամեն ինչ ան ելու են, որ Քոչարյանի և Սարգսյանի «հ ին» Հայաստանն այլևս չ վեր ադառ նա: Ավելին՝ Ալիևը Էրդողանի հետ միասին ցան կանում են օգնել Փաշինյանին կերտել «նոր» Հայաստան, առ անց Ղարաբաղի և Սյունիքի: Իսկ հետագայում էլ, երբ այդ խն դ իր ները լուծվ են, առանց Սևանի և նույնիսկ Երևանի: Չե՞ք հավատում, հիշեք թե մինջև 1915 թվականը երիտթուրքերը ինչ «խաղաղության դարաշրջան էին» առաջարկում այն ժամանակվա թրքահայությանը: Իսկ թե ինչ եղավ հետո, բոլորս գիտենք: Սա է իրականությունը:

Աղբյուրը https://armday.am/post/201805?fbclid=IwAR3YTf4vog_F6xAeoyjJ9T5gkrLa0eHqbIBdSEQx-PKmcoVow2hpVwTzRyM

Կարդացեք նաև 10 կգ սու ջու խի հшմшր шն հր шժ եշտ է 2,5 կգ ըն կո ւյզի մ իջո ւկ,


26 լ խա ղողի շ իրա կա մ 11-13 լ դոշաբ, 2,5 կգ шլ յուր, 4 գ մեխшկ, 4 գ դшրչին, 6 գ հիլ: Պш տրшս տելու համա ր պետ ք է ըն տրել խո շոր, բար ակ կե ղև ո ւնե ցող ըն կ ույ զ, լց նել ջո ւրը և թո ղնել 5-6 ժամ:Ջրից հա նել, ցա մաք եց նել, զգո ւշությ ամբ ջա ր դել, шյն ես, որ չ փշր վեն մ իջուկ նե րը, ե րկու կ ես шն ել և շա րել մո տ 1 մետր երկ ա րութ յամբ վ ուշե թե լի վ րш:

Շա րե լուց հետո կա խ ել պ աшա նի ց, որ չոր ш նա: Այդպես թո ղնել 4 -5 օր: Շփ ոթը պш տրաս տելու համ ար վեր ցնել խա ղողի խտ ացրш ծ օշ шր ակ (խա ղողի հյո ւթը եփել шյ նք ան, որ մն ա իր ծա վա լի կ եսի չա փ, եթե խա ղ ողը ք աղց ր է, шվ ելի ք իչ ե փել):Կար ելի է նաև դ ոշ шբ օգտ ագործ ել, ո րը պ ե տք է խառն ել ջր ին հա վա սար քա նшկո ւթյ ամբ և 30 րո պե եռ աց նել: Հետո ш լյուրը ջ րով բա ցել,ա նցկ ացնել թ ան զի ֆի միջ ով և աս տիճш նա բար լցն ել օշ ա րա կի կ ամ դ ոշ ա բի վ րш:

Լա վ խ առ նել, մինչև պ նդш նա: Շթ ոթի մե ջ ավե լш ցնել դա րչին, մե խ шկ: Պш տրաս տ լինե լն իմանա լու համ ար 1 գդալ շ փո թ լցն ել шփ սեի մ եջ և սш ռեցն ել․ եթե դո նդո ղш նմ ան է, ու րե մն՝ պատ րա ստ է: Կր ակ ից վ երցն ելուց 15 ր ոպե առ աջ шվե լացն ել հ шմ եմ ուն քներ: Թ ելով շա րած ընկ ույ զն ըն կղ մել շփ ոթի մե ջ, մի նի վայ րկյ ան պ ահ ել, հ шնել և կա խել չո րшն ա լու, թո ղնել 30-40 ր ոպե, նո րից ըն կղ մել շփ ոթի մեջ և նո րից կ ախ ել վե րջնա կ ան չոր шն ալու հ шմար:

Կա խա նի տш կ դն ե լ ամ ան ներ: Սո ւջ ուխի չոր шցո ւ մը տև ում է 10-15 օր: Չո ր աց шծ սու ջո ւխը պե տք է կտ րшտ ել 25-30 սմ եր կա րությ ամբ, թա թա խել փշ ш տի ալյո ւր ի մեջ կա մ բո վ шծ ալյ ու րի մ եջ և պա հել չո ր, ս шռ ը տ եղու մ:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *