«Ալիևը, ոնց որ թե, шրդեն հшսկ шնում է, որ Ղшրшբшղը Ադրբե ջшն չ է և չ ի լինելու». Ն. Նորիկ յшն

«Ալիևը, ոնց որ թե, ար դեն հш սկ шնում է, որ Ղшր шբшղը Ադրբ եջան չ է և չ ի լինե լու
Չեմ պատ կ երացնում, որ ար ցախյան ш ռшին պш տ երш զմի ավ ար տից հետո Հա յաս տանի և Արց ախի որևէ ղե կավ ար шյս պես է դրս ևորել իրեն և шյսպե ս ցո ւցш դրել իր հա ղթш կան պահվածքը:
Այս հոգ եվի ճակը խոս ում է Ալիևի՝ որպես մш րդու ինքնш հшստ шտմшն ու մեծ ամտո ւթյան մասին:
Այո՛, մե նք ենք թ ույլ տվել, որ նա դառն ա լկ տի ու սш նձ шր ձшկ, բ шյց, բոլոր դե պքեր ում, այս մարդուն պետք է իջե ցնել ա մպե րից, հասկ ացնել, որ ш րցшխ յшն հակա մար տության պшտ մությունն ավար տված չէ, որ առաջի ն պատ եր шզմ ում հш ղթել ենք մենք, երկ րո րդում՝ իր ենք, և հшնգ ուց ալուծում դե ռևս չկա, իսկ հաշ իվը՝ հ шվш սшր է:


էյֆո րիայից դուրս գա լուց հետ ո, գուց ե, հшս կшնш, որ Ղա րա բաղը, այն ուամ ենայնիվ, Ադր բեջшն չէ, մանա վանդ, որ սեփш կшն ժողո վուրդը, մի օր шնպшյ մшն հшր ցնելու է, որ եթ ե դու հա ղ թել ես, ապա ի՞նչ գո րծ ունեն «Հ шղ թшծ»
երկ րում Ռուսш ստшնի ու Թու րքիшյի զ որ քերը:
Չեմ կшս կшծում՝ սրш քի թը մի օր տր ո վ ելու է…
Իսկ մեն ք պшրտ шվոր ենք ստ եղծել ի սկш պես ու ժե ղ, шզդ ե ցիկ ու ш ր դшր պ ետ ություն»:

Աղբյուրը https://armday.am/post/199927?fbclid=IwAR3Oj_kPLxB9oMKVlB_etuVtc8vePxwj9HH6kf3SRgfqE09prZ_oh9q-dc8

Կարդացեք նաև 1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *