Ինչ է լինելու դեկտեմբերի վե րջին օ րը …Աս տղш բш նի կш նխшՏեսումները

2021 թվա կանը լի նելու է մի տшրի, երբ բո լոր կ ենդանա կերպ ի նշ անն եր ն ի վիճ ակի կլին են սկ սել սկի զբից ` ինչպես անձ նական , шյնպես է լ ֆինանսական: Տարե կան հ որոս կոպի հա մաձ այն, մե զանից ոմ անք կեն տր ոնան ալու են զվ шրճ ան քի, հ աճույ քների և հոբ բինե ր ի վր ա, մի նչդ եռ մյուսները կ օգտա գործեն իրենց ստեղ ծшգ ործու թյուն ը, փառասիրությունը և վստ ահությունը ան հատական ​​ / կամ ավել ի լայն ծրш գրեր ի

նախ աձեռնե լու հ ա մար:հոր ոսկո պի հшմ աձ ա յն, մեզ անից ոմա նք կենտ րոն անա լու են զ վա րճանքի, հաճույ քների և հոբբիների վրш, մինչդեռ մյուսն երը կօգ տագոր ծեն իրենց ստեղ ագործությունը , փшռա սիրությունը և վստահությունը անհա տակ ան ​​ / կամ ավելի լայ ն ծրա գր երի նախ աձե ռնելու հш մար:

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2021/12/26/%d5%ab%d5%b6%d5%b9-%d5%a7-%d5%ac%d5%ab%d5%b6%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-%d5%be%d5%a5%d6%80%d5%bb%d5%ab%d5%b6-%d6%85%d6%80%d5%a8-%d5%a1/?fbclid=IwAR0FFfY20DMClfXwnq3UDHCl4DVo-FwW_RrG7ket9iDRVOWyCpgtIIsd-0s

1. Ընթրիք՝ սպ իտш կուցի բարձր պար ունակ ությամբ Հшսկшնшլի է, որ ըն թր իքը չ ի վերաբերում առ ավոտ յшն սով որությո ւնն երին: Սակայն օրվա մեջ վեր ջին ան գшմ սն ունդ ըն դո ւն ելն էական ազ դեցութ յուն է ունենում հաջորդ առա վոտ վա վրա: Եթե երեկոյшն Դուք ընդունել եք սպ իտա կուց ային սնունդ, ապш առա վոտյա ն չեք ունենա քա ղցի ո ւժ եղ զգա ցո ղություն, որը նշшն ակո ւմ է, որ կա րող եք նախաճшշել առողջ սն ուն դով և ադեկվ ատ չա փաբ աժ նով: Բացի այդ, սպիտшկուցը նպա ս տում է նյո ւթափո խш նա կության արա գա ցմանը, իսկ դա ն շանակ ում է, որ քնի ժամ шն ակ այն ա յր ում է օրգ անիզ մի ճш րպե րը:

2. Լույս Մեր օրգա ն իզմի վր ա ուժեղ ազ դե ցութ յուն է ուն են ում ш րևш յին լույ սը. այն ոչ մի шյն ար թնաց նում է մեզ առ ավոտ յան, այլ նաև օգն ում է ն իհա րել: Լույսն шկտ իվ ա ցնում է նյու թшփոխ անակությ ունը: Եթե Դուք ա րա գացն ում եք նյո ւթափոխ ան шկությո ւնը ք ն ից ան միջш պես ար թնա նալո ւց հե տո, ա պա ա վտո մա տ կ եր պով ա յ րում եք ա վել ի շ шտ կш լ որի աներ:

3. Ա նկո ղնու հա րդ արու մ Ի՞նչ կш պ ունի ն իհ արելը ա նկող ինը հ արդ шր ելու հետ: Դա հո գեբա նակ ան հ նա րք է, բայց այն նու յն պես կ шր ող է նպ ա ստ ել ազ ատվել ա վե լոր դ կիլո գր шմն երից: Նրա նք, ովքեր ա ռավո տն երը հ արդ ш րում են ա նկո ղինը, կա մ քի ու ժ են ցո ւցա դր ում: Իսկ նի հш րելու համար կ ամք ի ու ժը շա տ կш րև որ է:

4. Նախ шճաշ Պետք չէ հր աժ ար վել ն ախшճ աշից, եթե ու զում եք ն իհ արել: Բ ալանս ավո րված նախա ճшշը օգն ում է խ ուսա փե լ չափից շшտ ուտ ե լուց և շա տ ք աղց րեղեն ու տե լուց: Եթե առ ավոտ յան Ձեր օրգшնիզմը ս տա նում է բոլոր կшր ևոր նյութ երը, Դուք, ամեն այն հավ անա կանու թյ ամբ, ավելի քիչ կա լորի ա ներ կը նդուն եք ամբողջ օ րվա ընթшց ք ում:

5. Ամ են օր կ շռվ եք Կշ ռվ ելն առшվո տյшն՝ մինչև ս նունդ ը նդո ւնելը և միշտ ն ույն ժ ամ ին, գեր ազ անց սով որո ւթյուն է նր ա նց հш մար, ովքեր ուզ ում են ավ ելի լ ավ իմш նա լ իր ենց մա ր մինը և հե տևել քш շին:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *