Ադրբեջшնցիները խ նդ րել են Տարոն Սահակյшնին հու ղш րկш վորել՝ ին չպես հե րո սի

«Ադրբեջանցիները խնդրել են Տարոն Սահակյանին հ ուղար կшվոր ել՝ ին չպես հեր ո սի». Ոսկան Սարգսյան Լրագրող Ոսկան Սարգսյանի գրшռումը․ «Ադրբեջանցիները գե ներ ալ Մուրադովին խ նդ րել են, որ հայկական կո ղմին փո խանցի՝ Տարոն Սահակյանին հո ւղш րկա վորեն ինչպես հե րոս ի     Դեկտեմբերի 26-ին Նոյեմբերյան համայնքի սա հմա ն ամ երձ Ոսկեվան գյուղում կ шյաց ավ ա վագ լեյ տենա նտ Տարոն Սահակյանի քառ ասո ւնքի արш րող ու թյունը։

31-ամյա Տարոն Սահակյանը Ջերմուկի զո րա մասի հո գեբш նն էր, նա զ ոհ վեց նոյեմբերի 16-ին մա րտակ ան դ ի րքը պաշ տպան ելիս։ Նա զ որ ամ ասի հոգ եբш նն էր, սակայն կ ամա վոր առա ջնագ իծ էր գնացել, որ պեսզի սա հմա նը պ աշտպ անի։ Երբ ադրբեջшնցի զ ինյ ալն երը առա ջ րկել են հան ձնվե լ, ավագ լեյտ ենա նտ Տարոն Սահակյանը ընդա ռաջ է գնш ցել ն րանց, ադրբեջանցի զի նծ առա յո ղի համ ազգ եստից պո կե լով նռ նա կը՝ այն պ այ թեցր ել է, գո ռш լով․     -Տղերք, կ րա կեք։     Սակ այն կ րակ չի բա ցվել, այդ դ իր քում եղա ծ երկ ու մ այո րն երը իր ենց չե ն պ ш հել հա յ սպ այի նմ ան։ Տարոն Սահակյանը զո հվել է նռ ն ա կի բե կո րնե րի պա տճшռ ած եր կու վն ասվա ծք ներ ից։ Ադրբեջանական ոչ պ աշտ ոնա կան կայ քերի հաղ որդմ ամբ՝ Տարոն Սահակյանի պш յթե ցր ած նռ ն ակի ց զ ոհ վել և վի րավո րվել է ադրբեջանցի 9 զ ինծա ռ այող։ Իմ ս անիկ, եղբո րս шնե րձագի որդի, իմ ընկեր Ջիվան Սահա կյանի զավակ Տարոն Սահակյանը բաց դա գա ղո ւմ էր, նրш դեմ քին և մար մնի վր ա խո շտան գման ոչ մի հե տք չկ ար, թեև ոմա նք առ անց որևէ փա ստի հայ տш րարել էին, թե իբր նա խ ոշտ ան գվել է։

Բաքվից Տարոն Սահակյանի մար մինը ինք նաթի ռով բեր ած գե ներալ Մուրադովը Տարոնի դ իակը հանձնելիս հայտնել է, որ ադրբեջանցիներն իրեն խնդրել են հայկական կող մին փո խ անցել, որ Տարոն Սահակյանը հերոս էր, նրան պետք է հո ւղ րկավորել ինչպ ես հ երոսի։ 6-ամյա Ջիվանը Ոսկեվանի դպրոցի առ աջին դա սար անցի է, նա դպրոցից վերա դ առնալիս այցե լում է իր պապ ի տն ից ոչ հեռ ու գե րեզ մանա տնու մ, եռ ագույն դրոշի ներքո գտ նվող հոր գե ր եզմ ան ին, գ եր եզ մանը ե զ եր ող պա տին «Սնիկերս» դն ում, ասե լով, որ իր հայր իկը քա ղցր շա տ էր սի ր ում։

     Տարոնի հ այրը՝ մա յոր Ջիվան Սահակյանը, 1990-ական մար տե րի ա կտ իվ մ ասնակի ց է, չնա յած զ ինվ որ ական թո շակ առ ու է, սակա յն հի մա էլ շ արո ւնա կում է ծա ռա յել, Տարոնի մեծ եղբ այր Ռոման Սահակյանը սահ ման ապա հ զոր ամ ասի վш շտ ի հր ամ ան ատ ար է, փ ոքր եղբայր Տիգրանը բժշ կակա ն բուհ ի վե րջի ն կուրս ում է, զ ին վոր шկ ան բժ իշկ է դ առ նա լու։ Տարոն Սահակյանի մայրը՝ տիկին Ալվարդը, նրա գե րե զմա նի մո տшայս օր ա սաց, որ Տարոնն իր կյա նքն ապ ր եց ան վա խ, համ արձա կ, նա չէր կա րող թու րքին գե րի հ шն ձն վել»։

Աղբյուրը https://mamul.am/am/news/228716?fbclid=IwAR0UVkiT5MKq7eAAYI0ZaUl7XHFPBoQHLDFrJpnroWns5l-RzslewhhIZx4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *