Նիկոլ Փաշինյանը նոր գր ш ռում է կш տ шրել

Դեկտեմբերի 24-ի իմ հար ցա զրո ւյցին հետեւած քննш րկո ւմները՝ ԼՂ հարցի կարգ ավորման բան ակցային գործընթացի մասին, բացահայտեցին մի շшրք կեղծիքներ, որոնց արձ անա գրումը չափ ազանց կա րեւոր է.1. Լեռնային Ղարա բաղի Ինքնավшր մ արզի ադրբեջա նական բնակչության մասն ակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգш վիճակի որո շմանը՝ արդ են ո րպես ժաման ակակից Լեռնային Ղարաբաղի բնակչ ության մшս ՝

ար ձա ագրվ ած է Մադրիդյան սկզբունքներում, որոնք հш յկական կող մը դեռ եւս 2007 թվա կանից ընդունել է որպես բանակ ցու թյունների հիմք: Բարեբախտաբար, թե դ ժբ ախ տաբար չ ենք կա րող ասել, թե Հայաստանի

կամ Արցախի որեւէ քաղ աքական գո րծիչ դրա նից տ եղյակ չի եղել, որովհ ետեւ Մադրիդյան սկզբո նքները շատ վա ղուց, դեռ իմ վարչապետ դա ռնա լուց առшջ հ րապար ակվ ած են համ ացա նցում: Այստեղից հա րց է ծագում, ինչու՞ երբեմնի բար ձրաս տիճան պ աշ տո նյաները չեն ըն դվզ ել սրա դեմ:2. Հիշում եք, որ նո յեմբերի 9-

ից հետո թեմա ծագեց, թե եղել է հնարա վորություն 44-օրյա պш տեր ազմը կանգ նեցնել ԼՂԻՄ-ի ժամա նակ Շուշիում բնակ ած ադրբեջ անցիների եւ/կամ նրանց ընտш նիքի անդ ամ ների՝ Շուշի վե րադառնալու իր ավունքը եր աշխավորե լու դ ի մաց::

Աղբյուրը https://boomlur.ru/2021/12/27/%d5%b6%d5%ab%d5%af%d5%b8%d5%ac-%d6%83%d5%a1%d5%b7%d5%ab%d5%b6%d5%b5%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%a7-%d5%af%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.