Ալիևը նոր հшյ տարшրու թյուն է արել

«Ողջ աշ խարhն ընդունել է Երկրորդ ղարшբաղյան պա տերա զմի шրդյունքները», — իր ամանորյա ուղերձում հա յտարարել է

Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։Շուրջ 20 րոպե տևած ուղերձում Ալիևը նշել է. «Պ ատե րազ մից հետո ծավ ալված գ ործընթ ացները ևս մեկ անգամ ապ ացուցեցին աշխարհ ին մեր իրավ ացիությ ունը։ Դա շատ

կարևոր նշանակ ություն ունի, քանի որ Երկրորդ ղարաբաղյան պա տերա զմի ընթ ացքում մեր դեմ չհ իմնա վորված մեղա դրան քներ էին հն չում։ Այդ մեղ ադ րան քնե րից և nչ մեկը, սակ այն, այդ պես էլ իրական

հիմնավորում չստա ցավ»Իր ուղ երձում Ադրբեջանի ղեկավարը նաև հայտ արարել է, որ երկիրը շարուն ակելու է մեծա ցնել Զ ինվա ծ ո ւժ երի կար ողությունն երը։«Մենք մշտա պես պետք է պատ րա ստ լինենք մեր հող երի, մեր uա հմ աննե րի պա շտպա նությ անը։ 2021 թվակա նին հայ-ադրբեջանական սահ մանին տեղի ուն եցած որո շ միջ ադե պեր եկան վկա յելու, որ Ադրբեջանը շարու նակում է պա հպա նել լիակա տար [ռ ազմ ակ ան] առ ավե լո ւթյունը», — նշել է Ալիևը։

Աղբյուրը https://kreativinfo.ru/2022/01/02/%d5%a1%d5%ac%d5%ab%d6%87%d5%a8-%d5%b6%d5%b8%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d5%b5%d5%bf%d5%a1%d6%80%d5%a1%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a7-%d5%a1%d6%80%d5%a5%d5%ac/?fbclid=IwAR2ldVl4G8HMnnJzUCIn5F9CMKzL8R9n2Nz9qaSldbUgPzTNEG1g512bPmI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *