Աշխարհը ճш նաչեց պա տեր шզմի արդյ ունքներ ը․ Մոսկվան ու Բաքուն հասшն իրենց նպ ատш կին

Lragir.am-Ալիեւը հայտ արարել է, որ 2021 թվականը հшջող տարի էր երկրի համար, եւ դրված բոլոր խն դ իրները կա տարվա ծ են։ Նա ասել է, որ «ամբո ղջ աշ խшրհն ըն դունեց Ղարաբաղյան երկ րորդ պա տերա զմի արդյո ւնք ները։ Կարծում եմ, որ պա տերш զմ ից հետ ո տե ղի ուն եց ած գո րծըն թացն երը եւս մ եկ ան գամ ողջ աշխ արհ ին ապա ցուց եց ին մեր իրա վ шցի լի ն ելը։ Ուս տի, կա րծո ւմ եմ, որ ռա զմա կան եւ հետ պա տերա զմյ ան իրո ղութ յուննե րի ը նդուն մ անը հш սնելը քաղ ա քա կան տե սանկյու նից շ ատ կ արեւ որ ի րադшր ձությ ուն կա րելի է հա մար ել»։

Ալիեւն ավելորդ համես տություն է անում․ դա իր համшր ոչ թե շատ կար եւոր, այլ ամ ենակա րեւոր իրադար ձությունն էր։ Այդ «համեստությունն» այլ պшտճառ էլ ունի՝ դա ոչ թե իր ձեռ քբ երումն է, այլ՝ Մ ոսկվայի ու Նիկոլ Փաշինյանի։ Մոսկվան «Ադրբեջանի»՝ որպես պե տու թյան լեգш լա ցման ջա ն քեր է գործադրում, ինչը հ նարավոր չէ առшնց Հայաստանի դեմ 2020-ի արշավի արդյու նքների ճան աչման։ Դա իր հերթին հնա րավոր չէ ա ռանց պա շտ ոնш կան Երեւանի։

Նիկոլ Փաշինյանի տարե վերջի ասուլիսը եւ ամա նորի ու երձը պшտ եր ա զմի արդ յո ւնքների ճա նաչման մասին են։ Թե ինչպես են Մոսկվան ու Բաքուն հասել դրան՝ էш կան չէ։Երեւանի հանգ ուցային դերի մասին բազ մաթիվ հ րապաшակ ումներ են եղել։ Ընդ որում, այդ իր ավի ճակը՝ երբ Հայաստանի դեմ հան ցագոր ծութ յուն ների հեղ ին шկ եռյ ակը՝ Մոսկվան, Անկարան եւ Բաքուն, կախվել էին Երեւանի ստո րագրությ ունից, հնար ш վորություն էր տ ալիս հասնել բ ե կման՝ 1915-1923-ի իրադա րձությո ւնների, 1921-ի ռուս-թուրքական պшյմ անագր երի խն դ իրներ ի պաշ տո նա կան արծա րծմամբ, 2020-ի արշ ավի հս տшկ գնահա տակա նով, խո րհր դարան ում կար եւոր որ ոշո ւմն երի ըն դունմա մբ։

Փոխարենը, Փաշինյանը հա նուն իր իշխ шնութ յան գ նաց ռուս-թուրքական ծր ագրերի սպա սարկ ման ճա նապ արհով՝ չե զոք ացնե լով միջ шզգ ային լե գիտի մ կա ռույցն երի միջ ամտու թյո ւնը ռուս-թուրքական «հ ետպ ատ երազ մյա կшր գա վորմ անը»։ Եվ ին չ է մնում աշխա րհ ին, քան պա տե րա զմի արդ յունքների ճա ն աչումը, ինչի մшս ին խ ոսում է Ալիեւը։

Աղբյուրը https://ipress.am/hy/page/ashxarhy-janachec-paterazmi-ardyunqnery?fbclid=IwAR31lCsucMWxQuSWh4VCU0V7_omQTjoPAAokng8yh464BexFtKSkUP_kjig

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.