Կո րո նшվի րո ւսի «օ մի կրոն» շտ ամն ունի 2 шրտ ասով որ ախտ անշшն ներ, ո րոնք դր սևո րվում են մի шյն պատ վաստ ված մարդկ шնց մո տ. Բժիշկը մա նրա մшս ներ է հա յտն ել

Կոր ոնավ իր ուսի «օմիկրոն» շտա մն ունի 2 ար տաս ովոր ախտ անշ աններ, որոնք դրս ևոր վում են միայն պա տվա ստված մա րդկ անց մոտ. Բժիշկը մանր ամաս ներ է հ այտ նել

Կորոնավիրուսի «օմիկրոն» շտամն ունի 2 արտասովոր ախտանշաններ, որոնք դրսևորվում են միայն պատվաստված մարդկանց մոտ. Բժիշկը մանրամասներ է հայտնել

Կոր ոնա վիր ուսի «օմիկ րոն» շտ ամն ունի յուր ահա տուկ ախ տ անշա ններ, որոնք կա րող են դր սևորվ ել միայն պատ վա ստ ված մարդկանց մոտ, ասվում է Express-ի հր ապար ակ ման մեջ: Սակ այն, «օ մի կրոն» շտ ամը տա րբե րվում է մի շա րք այլ դր սե ւորու մն երի.

Կորոնավիրուսի «օմիկրոն» շտամն ունի 2 արտասովոր ախտանշաններ, որոնք դրսևորվում են միայն պատվաստված մարդկանց մոտ. Բժիշկը մանրամասներ է հայտնել

Նրանց ջե րմ աստիճանը ցա ծր էր, ինչպես ն աև կ ար գլխ աց ավ և կո կո րդ ի ցա վ, ոմ անց մո տ՝ փսխ ում։

Կորոնավիրուսի «օմիկրոն» շտամն ունի 2 արտասովոր ախտանշաններ, որոնք դրսևորվում են միայն պատվաստված մարդկանց մոտ. Բժիշկը մանրամասներ է հայտնել

Նյութում նաև նշ ված են «օմիկրոնի» հիմ նա կան ախ տանշ ան ներ՝ հա զ, թո ւլ ությո ւն, ինչպ ես նաև ք թի խ ցա նվս ծ վ իճա կ և հա ր բու խ:

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%af%d5%b8%d6%80%d5%b8%d5%b6%d5%a1%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%ab-%d6%85%d5%b4%d5%ab%d5%af%d6%80%d5%b8%d5%b6-%d5%b7%d5%bf%d5%a1%d5%b4%d5%b6-%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%ab-2-%d5%a1/?fbclid=IwAR38Z_nZJCv4XH_tZ3gc5TylnbjaLknY3HRzjRTQW28V_whDgDA2v6tPGsg

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *