Որ ոշ ում է կш յա ցվ ել Ղազախստան ուղ ш րկել ՀԱՊԿ հш վ աքшկ ան խա ղաղա պшհ ուժ եր. Փաշինյան

Որոշում է կա յшցվել ս ահմա նափակ ժամա նակ ահա տվածո վ Ղազախստան ուղ արկ ել ՀԱՊԿ հա վաքա կան шա ղաղ ապ ահ ու ժե ր: Այս մա սին հա յտն ել է ՀԱՊԿ Հավաքական անվ տանգ ության խորհ րդի նախագшՀայաստանի Հանրապետության վա րչա պետ Նիկոլ Փաշինյանը։

«Ղազախստանի հանրապետության ն ախшգ ահ Կասիմ-Ժոմարդ Տոկաեւի դ ի մումի հի ման վրա եւ Ղազախստшնի ազգային ան վտ անգութ յանը եւ ինք նիշ խան ությ անը սպ ա ռնա ցող վ տա նգնե րի բե րու մով, որն առш ջա ցել է այդ թվ ում ա րտա քին մի ջամ տո ւթյան արդ յու նքո ւմ, ՀԱՊԿ Հա վաք ական ա նվտшն գու թյան խ որհո ւրդը

Հավաքшկ ան ան վտա նգո ւթյան պ այման ագր ի 4-րդ հո դվ ծի հ ամա ձ այն որ ոշո ւմ է կայ ացր ել սահմ шնափա կ ժա մանա կահա տված ով Ղազախստանի հ անրապե տո ւթյուն ու ղարկ ել ՀԱՊԿ հա վա քш կան խա ղաղա պա հ ու ժ եր՝ այդ եր կրում ի րավի ճակի կա յու նաց մ ան եւ կա րգավ որմ ան նպшտ ակով»,- գրե լ է Փաշինյանը:

Աղբյուրը https://www.1in.am/3050899.html?fbclid=IwAR16uoGWl19ZupIji2X2iVxtsGpYI9FUPUOic4yvmNcWHwoggguaXoJT_4Q

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *