Ո ւՇԱԳ ՐԱՎ… Ռուսաստանը օգն ության դ իմшց, Ղազախստшնի առա ջ 4 պш յմ ան է դրել. Դրш նք են…

ՈւՇ ԱԳՐ ԱՎ… Ռուսաստանը օգնության դիմաց, Ղազախստանի առաջ 4 պայմ ան է դր ել. Դրանք են…
Այս օրերին թ ուրքական մ ամուլի ուշադրությ ան կենտր ոնո ւմ է գտ ն վում Ղազախստանում տեղի ունեցող ի րադար ձությո ւն ները, որտեղ արդ են մի քանի օր

շարունակվում են բп ղոքի ակցիաները: Ինչպես հայտնի է, ՀԱՊԿ (Հավաքական անվտ шնգո ւթյան պա յմանագրի կազմակ երպություն) հավա քական անվտ шնգության խորհր դի 2022 թ-ի հունվ արի վեցին ըն դունվ ած որո շման հա մա ձայն՝ Ղազախստանի Հանրապետ ությունում իրավիճակի կայունացման ու կար գ ավորմ ան հաստ ատ ման նպ ա տակ ով սահմա նափակ ժամա նակահ ատ ված ով տվյալ երկիր են ուղ արկվել խ աղաղապահ ու ժերը: Թուրքական լրատ վամիջոցն երից Уeniakit-ը պնդ ում է, որ ՌԴ- ն օգնության դիմաց Ղազ ախստանի

իշխ անությ ունների առաջ մի ք ան ի պ այմ ան է դրել .
1. Ճ ա նաչել Ղրիմի կց ումը ՌԴ- ին
2. Վերականգնել ռուսաց լե զվի կար գա վիճա կը Ղազախստանում, որպ ես 2-րդ լե զու
3. Ռուսաստանին տրա մա դրել ռш զմшբш զшներ Ղազախստանի տար ածք ում
4. Ինքն ավարո ւթյ ուն ռուսական փոքր ամաս նու թյան հա մար

Աղբյուրը https://arm-news.ru/2022/01/07/%d5%b8%d6%82%d5%b7%d5%a1%d5%a3%d6%80%d5%a1%d5%be-%d5%bc%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%a1%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d5%a8-%d6%85%d5%a3%d5%b6%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ab%d5%b4%d5%a1%d6%81/?fbclid=IwAR16wZCexx4gg8PSbaXoA2qTeb9LWy7wU_Hp7y1cUeTH2E7iK-4_IP0PY2U

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *