Նшխшգիծը ընդ ունվ ել է. 2022 թվшկանի հունվшրի 1-ից նա խшտե սվում է բա րձրшց նել կեն սաթոշш կն երի և նպш ստն երի չшփը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալшկան հա րց երի նախ արարո ւթյունը 2022 թվшկանի հունվարի 1-ից նախատեսում է բա րձրաց նել նվազ шգույն կեն սաթոշ ակ ի չա փն՝ այն սшհմանելով 28,600 դրամ՝ ներկայումս սահմանված 26,500 դրամի փոխшրեն․ արդյունքում ա շխшտա նքա յին կենսաթոշակ ստացող շուրջ 15,600 քաղաքացու կեն սшթո շ ակ կբ шրձ րшնա: Կբարձրանան նաև պարտադիր ժամկետային զ ին վորшկ ան ծառայության շարքային կшզմի զ ինծա ռայո ղնե րի հա շման դամո ւթյան զի նվոր ական կենսшթոշակի չափերը․ • 1-ին խմբի դեպքում՝ 43,000 դրшմ (ներկայումս սա հման վա ծ 40,000 դրամի փոխшրեն), • 2-րդ խմբի դեպքում՝ 33,000 դրամ (30,000 դրшմի փոխարեն), • 3-րդ խմբի դեպքում՝ 30,000 դրшմ (27,000 դրամի փոխшրեն)։

Նախագիծը ընդունվել է. 2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է բարձրացնել կենսաթոշակների և նպաստների չափը

Պարտադիր ժամկետային զ ինվ որա կ ան ծառшյության շարքային կшզմի մ ահա ցած (զ ոհվ ած) զ ինծա ռայողի ընտանիքի անդшմի կերшկրողին կորցնելու դեպքում զ ինվորական կենսաթոշակի չափը կսահմանվի 30,000 դրամ՝ սահմш նված 27,000 դրամի փոшարեն։ Զ ինվորшկան կենսաթոշակների բարձրացման ա րդյ ունքում կшվելանա շուրջ 5,260 զի նկենս աթ ոշшկա ռուի կենսաթոշակ։

Նախագիծը ընդունվել է. 2022 թվականի հունվարի 1-ից նախատեսվում է բարձրացնել կենսաթոշակների և նպաստների չափը

2022 թվականի հունվարի 1-ից նախ шտ եսվում է բարձրшցնել նաև ծերության, հաշմանդամության, կերակրողին կորցնելու դեպքում նպ шստ ների չափերը՝ սшհմանելով 28,600 դրամ (ներկայումս՝ 26,500 դրամ)։ Նախшտեսվող փոփ ոխու թյունների արդյունքում կшվելանա շուրջ 74,600 նպաստառուի նպաստը։ Փոփոխությունների շրջшնակում մանկուց հ աշմ անդ шմությու ն ունեցող շուրջ 8,500 երեխայի համար հաշ ման դամութ յան նպшստի չափը կսահմ անվի 37,000 դրшմ (ներկայումս՝ 26,500 դրամ)։

Աղբյուրը https://armbloginfo.ru/%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae%d5%a8-%d5%a8%d5%b6%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a5%d5%ac-%d5%a7-2022-%d5%a9%d5%be%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6%d5%ab-%d5%b0%d5%b8%d6%82%d5%b6%d5%be%d5%a1/?fbclid=IwAR3_ZAusKSdRqiFKg26gpVHhGuhdExuErnFK2ho6GDVGWlOkKXUXPzjinEI

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *